Jämställdhet och rättvisa i organisationer, 7.5 hp (757A29)

Equality and justice in organisations, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper om jämställdhetsarbete i organisationer med fokus på rättvisa, intersektionalitet och förändring. Centrala frågor i kursen är: begreppen jämställdhet och mångfald, olika jämställdhetsstrategier samt perspektiv på rättvisa, motstånd och resurser. Kursen lämpar sig för såväl den som är intresserad av att arbeta med jämställdhetsfrågor i framtiden och den som redan arbetar med jämställdhetsfrågor idag.

Huvudområde

Genusvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202149-202203 Engelska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna: 

 • redogöra för och jämföra olika teoretiska perspektiv på organisationsförändringar; 
 • kritiskt redogöra för och reflektera över ett urval av relevanta teorier och strategier inom intersektionellt jämställdhetsarbete;
 • analysera hur motstånd kan förstås i en organisatorisk context;
 • självständigt identifiera och analysera jämställdhetsproblem inom en specifik organisatorisk kontext;
 • självständigt planera och utforma en strategi för intersektionellt jämställdhetsarbete i en organisatorisk kontext.

Kursinnehåll

Kursen behandlar: 

 • jämställdhetsarbete i organisationer, på arbetsplatser och i arbete som utförs för att förhindra och förebygga olika former av ojämlikhet;
 • olika perspektiv på organisationsförändringar;
 • motstånd inom organisationer;
 • verktyg för planering och utformning av strategier för intersektionellt jämställdhetsarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är nätbaserad och sker i form av inspelade föreläsningar, online-seminarier och feedback på individuella uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig fördjupningsuppgift, betygsskala: EC

Slutbetyg grundas på den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften.

Vid omfattande komplettering på fördjupningsuppgiften kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Examinationsspråk: engelska

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXA1 Written Exam EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se