Feministisk miljöhumaniora, 7.5 hp (757A33)

Feminist Enviromental Humanities, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Vad innebär det att vara människa i en posthuman tid? Denna kurs erbjuder en översikt av det transdisciplinära fältet feministisk miljöhumaniora, där gränserna mellan natur/kultur, mänskligt/icke-mänskligt, man/kvinna, kropp/teknologi och människa/djur utmanas i grunden.

Huvudområde

Genusvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Lauren E La Fauci

Kursansvarig

Lauren E La Fauci

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Blandad undervisningstid) HT 2021 v202144-202148 Engelska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap
  • Engelska 6/B
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

  • redogöra för centrala frågor och begrepp inom feministisk miljöhumaniora och jämföra ett urval av teoretiska perspektiv inom fältet
  • beskriva och kritiskt analysera relationen mellan forskningsfälten genusvetenskap och miljöhumaniora
  • tillämpa valda teoretiska perspektiv och begrepp inom ett område relevant för miljöhumaniora

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till det tvärvetenskapliga fältet miljöhumaniora med särskilt fokus på feministisk miljöhumaniora. I kursen ges en översikt över forskningsfältets framväxt och centrala perspektiv, med särskilt fokus på teman relaterade till genus och social rättvisa. Begrepp som diskuteras inom ramen för kursen är exempelvis ekofeminism, posthumanism och postkolonial miljökritik. I kursen tillämpas genomgående ett intersektionellt genusvetenskapligt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är nätbaserad och sker i form av inspelade föreläsningar, online-seminarier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC
  • skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: EC
  • individuell skriftlig fördjupningsuppgift, betygsskala: EC

Slutbetyg grundas på den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Övrigt

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”.
A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

EXA2 Individuell examen EC 4 hp
UPG1 Skriftlig redovisning EC 3 hp
PART Deltagande EC 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se