Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism, 7.5 hp (757G26)

Are we sisters after all? Gender and postcolonialism, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Postkoloniala feminister har länge ifrågasatt idén om ett systerskap som förenar alla kvinnor. Ändå fortsätter västerländsk teoribildning att reproduceras som normen för feminism som alla förväntas förhålla sig till, medan frågor om genus från det så kallade globala syd marginaliseras. Denna kurs tar upp de centrala frågorna, problemen, debatterna och begreppen för genusvetenskap i en postkolonial värld och ställer dem mot dagens västerländska genusvetenskap. Kursen syftar till att bevara frågan om varför vi inte alla förenas i ett universellt systerskap. Den ställer frågor om hur vi kan bibehålla våra skillnader och ändå vara allierade i arbetet för en mer rättvis värld. Kursen bygger på akademiska och skönlitterära texter samt dokumentär- och spelfilm. 

Huvudområde

Genusvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Madina Tlostanova

Kursansvarig

Madina Tlostanova

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202139-202143 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Blandad undervisningstid) HT 2021 v202139-202143 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
eller
Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4; där undantag ges för Matematik 3B/3C alt. C och Samhällskunskap 1b/(1a1/1a2) alt. A)(Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala perspektiv och begrepp relaterat till forskningsfältet genus och postkolonialism
  • beskriva och jämföra de centrala teorierna inom västerländsk och postkolonial genusvetenskap
  • tillämpa ett teoretiskt perspektiv i en fördjupad analys av genus och postkolonialism

Kursinnehåll

Denna kurs tar upp de centrala frågorna, problemen, debatterna och begreppen för genusvetenskap i en postkolonial värld. Ur ett postkolonialt perspektiv diskuteras samhälleliga utmaningar på global, regional, nationell och lokal nivå. I kursen behandlas akademiska och skönlitterära texter samt dokumentär- och spelfilm. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och filmvisning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig fördjupningsuppgift, betygsskala: EC
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC

Slutbetyget grundar sig på den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.
EXA1 Examination EC 5 hp
SEM2 Seminarium EC 1.5 hp
GRP2 Grupparbete EC 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se