Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2, 30 hp (761G32)

Qualifying course in Swedish, semester 2, 30 credits

Kursbeskrivning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket genom en snabb grammatisk progression och ett fungerande och relevant ordförråd. Syftet med termin 2 är att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket så att de kan bedriva studier inom högskola med tillfredsställande resultat. Terminen ger också ökade kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur. Godkänd Behörighetsgivande kurs ger behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen får inte tillgodoräknas i examen vid Linköpings universitet.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Förutbildning

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ioanna Zengler, Per Simfors

Kursansvarig

Ioanna Zengler

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 v202234-202303 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Förutbildning

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
 • Engelska 6/B
 • Svenska motsvarande nivå A1 och A2 enligt Common European Framework of Reference for Languages
 • 25 fup godkända från termin 1, godkänt inträdesprov eller motsvarande
  (Undantag för Svenska 3)

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten behärska svenska språket på nivå C1 enligt Europarådets gemensamma referensram för språk.

Det innebär att efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- eller yrkesanknutna ändamål
 • formulera idéer och åsikter med viss precision och anpassat efter den man talar med
 • i muntlig form detaljerat redogöra för komplicerade ämnesområden
 • återge innehållet i längre och mer avancerade texter i olika genrer och redogöra för skillnader i stil
 • skriva klar och välstrukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar samt med korrekta källhänvisningar
 • söka, kritiskt granska och analysera akademiska texter
 • i rapportform skriva om komplicerade förhållanden och argumentera för vad som är viktigt, i en stil anpassad för den tänkta läsaren
 • reflektera över akademisk undervisning
 • redogöra för huvuddrag i svensk historia med tonvikt på Nya tiden
 • förklara grunderna i svenskt statsskick och utifrån kunskaper om svenskt samhällsliv diskutera aktuella samhällsfrågor

Kursinnehåll

I kursen behandlas svenskt språkbruk i olika genrer och både muntligt och skriftligt för studenter med ett annat modersmål än svenska. Kursen är uppdelad i följande tre delkurser:

Muntlig kommunikation II
Delkursen innehåller en fördjupning av den muntliga språkfärdighetsträningen med inriktning på uttal, idiomatik, presentationsteknik, samtalsstrategier och åhöraranpassning. 

 

Skriftlig kommunikation II
I delkursen fördjupas skriftlig färdighetsträning utifrån fortsatt processbaserad textproduktion i olika genrer med tyngdpunkt på utredande och resonerande texter. Fokus riktas också på akademiskt språkbruk med inriktning på ordval och stilvalörer, textstrukturer, grammatiska konstruktioner och språknormer med utgångspunkt i rapporter och vetenskapliga artiklar. 

Delkursen behandlar även akademisk undervisning som genre utifrån olika former för att ta del av akademiska föreläsningar, seminarier, laborationer och opponentskap. 

 

Text och grammatik II
I denna delkurs studeras komplexa texter i olika genrer inom såväl sakprosa som skönlitteratur med fokus på läsförståelse och språkkunskap. Läsförståelse tränas utifrån olika lässtrategier som närläsning, sökläsning och översiktsläsning. 

I delkursen behandlas även svensk historia med tonvikt på tiden efter 1521 och svensk samhällskunskap med tonvikt på statsskick och politik. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av lektioner, föreläsningar, seminarier, auskultationer samt praktiska övningar individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

   Muntlig kommunikation II

 • muntliga presentationer i par och individuellt, betygsskala: UV
 • muntlig tentamen i grupp, betygsskala: UV
 • muntlig sluttentamen i grupp, betygsskala: UV

   Skriftlig kommunikation II

 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig sluttentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig uppgift med opponentskap, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UV

 Text och grammatik II

 • individuell tentamen, betygsskala: UV
 • individuell sluttentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga delkurser. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av kursens poäng. 

Detaljerad information finns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

LIT2 Litteratur 2, läs o redov av 2 skönlitt verk U, G, VG 3 hp
MPRE Muntlig presentation av teman U, G, VG 2 hp
MUN2 Muntlig examination 2, mitterminstenta U, G, VG 1 hp
MUN3 Muntlig framställning 3, sluttentamen U, G, VG 3 hp
PRO2 Skrivprocess 2, 5 uppsater U, G, VG 4 hp
SAMH Samhällskunskap o historia, skriftl tentamen U, G, VG 3 hp
SKR2 Skriftl framställning 2, sluttentamen U, G, VG 3 hp
UPG1 Individuell skriftlig uppgift med opponentskap U, G, VG 3 hp
LÄS2 Sluttentamen i läsförståelse U, G, VG 2 hp
AKAS Aktivt deltagande i seminarium U, G, VG 2 hp
LÄS1 Tentamen i läsförståelse U, G, VG 2 hp
SKR3 Individuell skriftlig tentamen U, G, VG 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se