Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2, 30 hp (761G32)

Qualifying course in Swedish, semester 2, 30 credits

Kursbeskrivning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket genom en snabb grammatisk progression och ett fungerande och relevant ordförråd. Syftet med termin 2 är att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket så att de kan bedriva studier inom högskola med tillfredsställande resultat. Terminen ger också ökade kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur. Godkänd Behörighetsgivande kurs ger behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen får inte tillgodoräknas i examen vid Linköpings universitet.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Förutbildning

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ioanna Zengler, Per Simfors

Kursansvarig

Ioanna Zengler

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202223 Svenska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Förutbildning

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
 • Engelska 6/B
 • Svenska motsvarande nivå A1 enligt Common European Framework of Reference for Languages
  (Undantag för svenska)
 • 25 hp godkända från termin 1, godkänt inträdesprov eller motsvarande 

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten behärska svenska språket på nivå C1 enligt Europarådets gemensamma referensram för språk.

Det innebär att efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- eller yrkesanknutna ändamål
 • formulera idéer och åsikter med viss precision och anpassat efter den man talar med
 • i muntlig form detaljerat redogöra för komplicerade ämnesområden
 • återge innehållet i längre och mer avancerade texter i olika genrer och redogöra för skillnader i stil
 • skriva klar och välstrukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar samt med korrekta källhänvisningar
 • söka, kritiskt granska och analysera akademiska texter
 • i rapportform skriva om komplicerade förhållanden och argumentera för vad som är viktigt, i en stil anpassad för den tänkta läsaren
 • reflektera över akademisk undervisning
 • redogöra för huvuddrag i svensk historia med tonvikt på Nya tiden
 • förklara grunderna i svenskt statsskick och utifrån kunskaper om svenskt samhällsliv diskutera aktuella samhällsfrågor

Kursinnehåll

I kursen behandlas svenskt språkbruk i olika genrer och både muntligt och skriftligt för studenter med ett annat modersmål än svenska. Kursen är uppdelad i följande delkurser:

Muntlig kommunikation II, 6 hp

Delkursen innehåller en fördjupning av den muntliga språkfärdighetsträningen med inriktning på uttal, idiomatik, presentationsteknik, samtalsstrategier och åhöraranpassning.
 

Skriftlig kommunikation II, 7 hp

I delkursen fördjupas skriftlig färdighetsträning utifrån fortsatt processbaserad textproduktion i olika genrer med tyngdpunkt på utredande och resonerande texttyper.
 

Text och grammatik II, 6 hp

I delkursen studeras komplexa texter i olika genrer inom såväl sakprosa som skönlitteratur med fokus på läsförståelse och språkkunskap.
 

Läsförståelse, 2 hp

Denna delkurs utgörs av läsförståelseträning utifrån olika lässtrategier som närläsning, sökläsning och översiktsläsning.
 

Språket i akademisk miljö, 3 hp

I denna delkurs behandlas akademiskt språkbruk med inriktning på ordval och stilvalörer, textstrukturer, grammatiska konstruktioner och språknormer med utgångspunkt i rapporter och vetenskapliga artiklar.
 

Auskultationer, 3 hp

I delkursen behandla akademisk undervisning som genre. Akademiska föredrag, lektioner och föreläsningar inom olika områden studeras.
 

Samhällsorientering med historia, 3 hp

I denna delkurs behandlas svensk historia, med tonvikt på tiden efter 1521 och svensk samhällskunskap med tonvikt på statsskick och politiskt system. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av lektioner, föreläsningar, seminarier, auskultationer samt praktiska övningar individuellt och i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Muntlig kommunikation II:

 • Muntlig presentation i par, betygsskala UV
 • Muntliga tentamina i grupp, betygsskala UV

Skriftlig kommunikation II:

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala UV
 • Individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Text och grammatik II:

 • Individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV
 • Aktivt deltagande i seminarier, betygsskala UV

Läsförståelse:

 • Individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Auskultationer:

 • Individuell skriftlig rapport, betygsskala UV

Språket i akademisk miljö:

 • Framläggning av individuellt PM, betygsskala UV
 • Aktivt deltagande i seminarium, betygsskala UV

Samhällsorientering med historia:

 • Individuell skriftlig salstentamen, betygsskala UV


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga delkurser. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av kursens högskolepoäng.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Den som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas kan underkännas på densamma.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

AUSK Auskultationer, 8 rapporter U, G, VG 3 hp
LÄSF Läsförståelse, sluttentamen U, G, VG 2 hp
LIT2 Litteratur 2, läs o redov av 2 skönlitt verk U, G, VG 3 hp
MPRE Muntlig presentation av teman U, G, VG 2 hp
MUN2 Muntlig examination 2, mitterminstenta U, G, VG 1 hp
MUN3 Muntlig framställning 3, sluttentamen U, G, VG 3 hp
PRO2 Skrivprocess 2, 5 uppsater U, G, VG 4 hp
PROJ Projektarbete U, G, VG 3 hp
SAMH Samhällskunskap o historia, skriftl tentamen U, G, VG 3 hp
SKR2 Skriftl framställning 2, sluttentamen U, G, VG 3 hp
TOG3 Text och grammatik 2 mitterminstenta (läs- gram o uppsats) U, G, VG 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se