Interaktionsanalys, 7.5 hp (763A53)

Interaction Analysis, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger en introduktion till mikroanalys av mänsklig interaktion. Du involveras i en komplett forskningsprocess från etiska överväganden, datainsamling och transkription till identifikation av relevanta fenomen och metodologiska och analytiska argument. Under kursen lär du dig att analysera språkliga och sociala aspekter av interaktion i såväl institutionella som mera vardagliga sammanhang, bland annat med fokus på verksamhetstyper, betydelser, lärande och förståelse. Du studerar verbala såväl som ickeverbala aspekter av mänskliga handlingar, inklusive hur olika teknologier och artefakter mobiliseras som resurser i det interaktiva meningsskapandet. Du lär dig också om metodens historiska bakgrund, och lär dig kritiskt diskutera såväl teori som resultat.

Huvudområde

Allmän språkvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mathias Broth, Leelo Keevallik

Kursansvarig

Leelo Keevallik

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202135-202143 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Allmän språkvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Godkänd grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp 
  ​samt
 • Fördjupningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande) i ett och samma ämne.
 • Engelska 6/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • planera och genomföra en för forskningssyften användbar videoinspelning på etiskt medvetet sätt
 • transkribera inspelade data enligt samtalsanalytiska konventioner
 • identifiera interaktionella fenomen
 • observera och beskriva olika typer av mänsklig interaktion
 • analysera verbala och icke-verbala interaktionella aspekter
 • tillämpa interaktionsanalytiska metoder på empiriska data
 • kritiskt granska forskningsartiklar inom fältet
 • redogöra för den teoretiska bakgrunden till den etnometodologiska samtalsanalysens metoder

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till mikroanalys av mänsklig interaktion. I kursen behandlas hela forskningsprocesse från etiska överväganden, datainsamling och transkription till identifikation av relevanta fenomen och metodologiska och analytiska argument. Kursen fokuserar på språkliga och sociala aspekter av interaktion i såväl institutionella som mera vardagliga sammanhang, och analys av verksamhetstyper, betydelser, lärande och förståelse. Verbala såväl som ickeverbala aspekter av mänskliga handlingar studeras, inklusive hur olika teknologier och artefakter mobiliseras som resurser i det interaktiva meningsskapandet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, workshops, datorsessioner och fältarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Examinationen omfattar aktivt deltagande i fältarbete, datorsessioner, workshops och seminarier. Dessutom  individuell muntlig redovisning och skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

UPG1 Skriftlig redovisning EC 3 hp
RED1 Muntlig redovisning EC 2 hp
OBL1 Obligatoriska seminarier U, G 1 hp
FÄLT Fältstudier U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se