Finansiell ekonomi, 7.5 hp (770G18)

Corporate Finance, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course deals with the basics of financial markets. How to value stocks, bonds, debt, investment decisions and firms. Investment decision requires some techniques as well as an understanding of how to calculate the required return on economic investments. The course gives an understanding of both corporate and personal investment and savings decisions. In addition the course introduces optimal choices between debt and equity, dividend policies and the use of options for hedging and investment valuation.

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202038 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202038 Engelska Linköping
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå minst 15 hp godkända
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för finansiell teori samt realiakunskaper om det finansiella systemet, om aktörerna och om huvudtyperna av finansiella instrument som hanteras på de finansiella marknaderna
 • redogöra för pengars tidsvärde, finansiella tillgångars värdebestämning och finansiell riskhantering

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande teori och realia om:
- Det finansiella systemet, dess organisation och dess funktion.
- Aktörerna, de finansiella marknadsplatserna och de finansiella instrumenten.
- Hushållets och företagets finansiella problem.
- Tidsvärdet av pengar/kassaflöden.
- Värdering av finansiella tillgångar med fokus på obligationer och aktier.
- Riskhantering via portföljdiversifiering.
- Prissättning av finansiella instrument (CAPM).
- Prissättning av och riskhantering via terminskontrakt.
- Prissättning av och riskhantering via optionskontrakt.
- Företagets kapitalstruktur.
- Företagets utdelningspolitik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Examinationen består av

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Ross, Stephen, Westerfield, Randolph, Jaffe, Jeffrey and Jordan, Bradford, Corporate Finance, McGraw-Hill.
EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se