Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp (770G19)

International Finance and Fixed Income Management, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The course covers interest rates and exchange rates in theory and practice. For most companies and households, interest rates and exchange rates are the most influential prices since they affects the costs of loans, the value and return on investments, cash flows in foreign currencies and the firm's competitiveness.

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202039-202043 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202039-202043 Engelska Linköping
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202039-202043 Engelska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202039-202043 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202039-202043 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202039-202043 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202039-202043 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202039-202043 Engelska Linköping v
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2020) v202039-202043 Engelska Linköping v
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202039-202043 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Finansiell ekonomi, 7,5 hp
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för teori och praktik inom penning-, obligations- och valutamarknader och de huvudtyper av finansiella instrument som det handlas med på dessa marknader
 • självständigt analysera prissättning av räntor och valutor
 • självständigt analysera risker som uppkommer och hanteras på penning-, obligations- och valutamarknader, samt tillämpa finansiella metoder för riskhantering inom ramen för dessa marknader

Kursinnehåll

I kursen behandlas följande:
- Penning- och obligationsmarknaden i ett svenskt och internationellt perspektiv.
- Prissättning av räntebärande instrument.
- Räntebildning och avkastningskurvan i ett svenskt och internationellt perspektiv.
- Risker och riskhantering på penning- och obligationsmarknaden.
- Valutamarknader och marknadskonventioner beträffande valutor.
- Prissättning av valutor och paritetsvillkor.
- Risker och riskhantering på valutamarknaden med fokus på terminskontrakt och swappar.
- Hantering av valutaexponering ur ett företags perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Examinationen består av

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.


Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

C.S, Eun. & B.G. Resnick, International Financial Management, McGraw-Hill.
Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe and Bradford D. Jordan, Corporate Finance, McGraw-Hill.

Övrigt

+ Lecture notes on various topics.

EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se