Makroekonomisk teori och politik, 7.5 hp (770G20)

Macroeconomic Theory and Politics, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen är en påbyggnad på den grundläggande kursen i makroekonomi och behandlar den moderna teoribildningen inom det makroekonomiska området med tonvikt på konjunkturanalys och tillväxt. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Roger Bandick

Kursansvarig

Roger Bandick

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202048 Svenska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202048 Svenska Linköping
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Svenska Linköping o
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Svenska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Svenska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Svenska Linköping v
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2020) v202044-202048 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för, förklara och analysera modeller för ekonomisk tillväxt
 • förklara och analysera effekterna av underliggande bestämningsfaktorer på den ekonomiska tillväxten
 • analysera orsakerna till och konsekvenserna av konjunktursvängningar
 • förklara och analysera makroekonomiska modeller för öppna ekonomier som deltar i den internationella handeln med varor och kapital, med hänsyn till olika växelkursregimer
 • förklara och analysera hur ekonomin anpassar sig från kort till lång sikt
 • förklara och analysera de viktigaste makroekonomiska politikområdena

Kursinnehåll

I kursen fokuseras på både kort- och långsiktiga makroekonomiska frågor såsom konjunktur, tillväxt och statsskuld. Modellerna tillämpar de problem och frågor som politiker och centralbanker möter vid utformningen av den ekonomiska politiken och vid tillämpningen av finans- och penningpolitiken. Hur ekonomisk tillväxt kan vara avgörande för den långsiktiga levnadsstandarden och därmed en avgörande faktor för makroekonomisk analys behandlas. I kursen behandlas och analyseras modeller som är förenliga med vedertagen fakta om ekonomisk tillväxt. Genomgående exemplifieras de teoretiska analyserna med studier av rådande ekonomisk-politiska problemställningar. Kursens ämnesområden är: Keynesianska konjunkturcykelmodeller för öppna ekonomier, ekonomisk politik (finans- och penningpolitik), endogen ekonomisk politik och institutionella ramverk för den ekonomiska politiken, den ekonomiska tillväxten på lång sikt, offentliga budgeten och statsskulden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen består av

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Barro, Robert J., Chu, Angus C., Cozzi, Guido, Barro, Robert J., Intermediate Macroeconomics, Cengage Learning.
EXA2 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se