Marknadsstruktur och företagsstrategi, 7.5 hp (770G21)

Industrial Organization, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The purpose of the course is to develop an ability to analyse markets from a business, analyst and regulator’s perspective, involving understanding of the interrelationships between the market’s  basic conditions, firms’ strategies, and regulation on the market structure and efficiency. Different forms of imperfect competition will be studied, building on basic microeconomics. Then, firm’s strategic behavior, particularly concerning pricing and product differentiation, will be in focus. The course will also include a particular focus on institutions and regulatory reform in Sweden as part of a Swedish model of liberalisation.

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202048 Engelska Linköping
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå med minst 15 hp godkända
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • analysera marknaders funktionssätt med betoning på branscher som kännetecknas av ofullständig konkurrens
 • redogöra för innebörden av olika marknadsstrukturer och vad som bestämmer marknadsstrukturen i en viss bransch
 • tillämpa ekonomisk mikroteori när det gäller att analysera företags och andra aktörers beteenden på olika marknader
 • redogöra för lämpliga offentliga ingrepp i marknader med ofullständig konkurrens
 • redogöra för möjligheter och problem när det gäller offentliga sektorns reglering av marknader med ofullständig konkurrens samt genomförda omregleringar och avregleringar i Sverige

Kursinnehåll

I kursen analyseras marknader; interaktionen mellan olika branschers grundläggande förutsättningar, marknadsstruktur och företagsstrategier och vilket utfall det ger på branschens funktionssätt studeras. I kursen tillämpas mikroekonomisk teori för att förstå hur marknadens aktörer beter sig under olika marknadsformer och vilka effekter olika strategier får på marknadens funktionssätt. I marknadsanalysen fokuseras särskilt på den offentliga regleringen. Teorier för offentlig reglering, konkurrensrätt samt erfarenheter från reglering av olika marknader och de liberaliseringsprocesser som skett i Sverige under senare år studeras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Examination sker genom

 • aktivt deltagande i seminarium och skriftlig redovisning, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga hemtentamen.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M, Modern Industrial Organization​, Global edition, Boston: Pearson.
SEM3 Seminarium U, G 0.5 hp
SEM2 Seminarium U, G 0.5 hp
SEM1 Seminarium U, G 0.5 hp
EXA1 Examination U, G, VG 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se