Hälsoekonomi och etik, 7.5 hp (770G26)

Health Economics and Ethics, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Health economics is a growing field and is an important aspect of public policy. This course is designed to introduce upper level undergraduate students in economics to the field of Health Economics. The provision and production of health care have different characteristics and incentives from other consumer goods making health related markets a unique topic for study. We will cover a number of topics including why health is different from other economic goods/services and the implications that follows from a public policy perspective. Furthermore, the tools of health economic evaluation (i.e. cost-effectiveness analysis) are widely used in policy making today, and will be covered in some detail. Ethical issues related to health care priority setting will also be addressed. 

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Martin Henriksson

Kursansvarig

Martin Henriksson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Anki Rune, administrator

Kostas Mitropoulos, international coordinator

Åsa Carmesten, study adviser

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202208 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • 60 hp heltidsstudier på grundnivå med minst 30 hp nationalekonomi, eller motsvarande
 • Engelska 6/B
  (undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • metodologiskt medvetet genomföra hälsoekonomiska beräkningar och analyser
 • tolka och kritiskt granska hälsoekonomiska utvärderingar
 • diskutera etiska principer för beslutsfattande inom sjukvården
 • analysera och integrera samhällsekonomiska, politiska och etiska policyaspekter relaterade till hälso- och sjukvård

Kursinnehåll

I kursen behandlas följande hälsoekonomiska teorier och metoder: 

 • Utbud och efterfrågan på hälsa och sjukvård
 • Marknadsmisslyckanden i sjukvården
 • Kostnadseffektivitetsanalys
 • Mätning av hälsorelaterad livskvalitet
 • Beslutsanalytisk modellering
 • Etiska implikationer av beslutsfattande i sjukvården
 • Rättviseteorier relaterade till sjukvård

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: EC
 • inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: EC

För Godkänt slutbetyg krävs minst Pass på inlämningsuppgifterna samt minst E på den individuella skriftliga tentamen. Högre slutbetyg bestäms av betyget på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Bhattachararaya, Hyde & Tu, Health Economics, Palgrave Macmillan.

Artiklar

Tinghög G, The Art of Saying No – The Economics and Ethics of Healthcare Rationing.

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:395442/FULLTEXT01.pdf

Övrigt

Additional readings on Lisam.

INLU Inlämningsuppgift EC 0 hp
EXAM Examination EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se