Marknadsstruktur och företagsstrategi, 7.5 hp (770G31)

Industrial Organisation, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar det ämnesområde som på engelska betecknas som industrial organization där företagets beteende på olika typer av marknader studeras. Beteendet handlar t.ex. om strategier för att öka marknadsinflytande, strategier för prissättning, osv. Kursen introducerar spelteori. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska. 

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202108 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Politices kandidatprogram
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för innebörden av olika marknadsformer- och strukturer
 • beskriva strukturen på olika marknader
 • tillämpa ekonomisk mikroteori när det gäller att analysera företags och andra aktörers beteenden på olika marknader.

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur faktorer som efterfrågemönster, marknadsformer, förekomst av information och konkurrensförhållanden i övrigt påverkar företags strategier när det gäller exempelvis prissättning, kvalitetssatsningar och marknadsföringsåtgärder. Olika beteenden och strategival analyseras såväl ur en företagsekonomisk som ur en nationalekonomisk synvinkel. Vidare studeras möjligheterna till, och lämpligheten i, statliga regleringar av marknader liksom även betydelsen av teknisk utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: VG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., Modern Industrial Organization, Global edition.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se