Den samhällsvetenskapliga forskningens logik, 7.5 hp (771A11)

Logic of Social Inquiry, 7.5 credits

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Hedström

Kursansvarig

Peter Hedström

Studierektor eller motsvarande

Karl
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCD Master´s Programme in Computational Social Science 1 (HT 2018) v201834-201838 Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

En kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, dator-, eller ingenjörsvetenskaplig inriktning, eller motsvarande. 
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • Beskriva och kritiskt granska olika typer av forskningsansatser inom samhällsvetenskapen;
  • Demonstrera betydelsen av mikrobaserade sociala processer för förklaringar av makroutfall, och kunna kritiskt granska existerande förklaringar av makroutfall på denna basis;
  • Kritiskt bedöma de starka och svaga sidorna hos ”computational social science” (CSS) jämfört med andra samhällsvetenskapliga forskningsansatser och förstå betydelsen av CSS för både mikro- och makroinriktade analyser;
  • Identifiera och formulera forskningsfrågor som kan besvaras med den typ av data och analysmetoder som är del av CSS;
  • Kritiskt analysera och integrera kunskap som erhållits genom litteraturstudier och diskussioner, och kunna presentera dessa kunskaper muntligt och skriftligt;
  • Beskriva de grundläggande etiska principer kring analys och presentation inom samhällsvetenskaplig forskning;
  • Redogöra för och tillämpa regler avseende hur referenser till andras forskning ska göras, samt för principerna för källkritik.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en avancerad introduktion till samhällsvetenskapens logik kring forskningsansatser och forskningsdesign . Kursen täcker frågor om vad som är utmärkande för vetenskapliga förklaringar, hur kausala samband kan fastställas, samt olika forskningsmetoder som används av samhällsvetare. Efter att ha introducerat och kritiskt granskat de mest tongivande forskningsansatserna inom den nutida samhällsvetenskapen fokuserar kursen på Computational Social Science (CSS), dess utmärkande egenskaper och på hur CSS kan förbättra vår förståelse av de komplexa sociala processer som genererar och kan förklara olika sociala makroutfall.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandling.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Friedman, M., (1953) The methodology of positive economics, Essays in Positive Economics Chicago University Press

Page 3-46

Hedström, Peter, (2005) Dissecting the social : on the principles of analytical sociology, Cambridge : Cambridge University Press, 2005

ISBN: 0521792290,9780521792295,0521796679,9780521796675

Hedström, Peter, Bearman, Peter S., (2009) The Oxford handbook of analytical sociology Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009.

ISBN: 0199215367,9780199215362,9780191550577

Read Bruch, E & Mare, T,  "Segregation processes", page 269-293.

Hedström, Peter, Bearman, Peter S., (2009) The Oxford handbook of analytical sociology Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009.

ISBN: 0199215367,9780199215362,9780191550577

Read Brückner, H, Surveys, page 666-687

Hedström, Peter., Swedberg, Richard., (1998) Social mechanisms: an analytical approach to social theory Cambridge University Press

ISBN: 9780521593199,9780521596879,0521593190,0521596874

Read Sørensen, A, Theoretical mechanisms and the empirical study of social processes, page 238-266.

Schelling, Thomas, (1978) Micromotives and Macrobehavior

ISBN: 147367347X,9781473673472

Shadish, William R., Cook, Thomas D., Campbell, Donald T., (2002) Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference Boston : Houghton Mifflin , cop. 2002

ISBN: 0395615569

Chapter 1

Webster, Murray, Sell, Jane, (2007) Laboratory experiments in the social sciences Amsterdam ; Boston : Academic Press/Elsevier, c2007.

ISBN: 9780123694898,0123694892

Chapter 1 and 2

Artiklar

Andersson, C., The end of theory: the data deluge makes the scientific method obsolete, Wired Magazine 2008

https://archive.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory

Arnout van de Rijt, Soong Moon Kang, Michael Restivo, Akshay Patil, Field experiments of success-breeds-success dynamics, PNAS 2014, 111:6934-6939
Baldassarri, Delia, Abascal, Maria, Field Experiments Across the Social Sciences Annual Review of Sociology 2017, Vol. 43, p41-73. 25p.
Bearman, P. S., Moody, J., Stovel, K., Chains of Affection: The Structure of Adolescent Romantic and Sexual Networks, American Journal of Sociology 2004, 110(1), 44-91
Blei, D.M., Probabilistic Topic Models Surveying a suite of algorithms that offer a solution to managing large document archives, 2012

http://www.cs.columbia.edu/~blei/papers/Blei2012.pdf

Collier, D., Understanding Process Tracing, PS: Political Science & Politics 2011, 44(04): 823-830
Diane Vaughan, Theorizing disaster: Analogy, historical ethnography, and the Challenger accident Ethnography 2004 5(3): 315-347
Duncan J. Watts,, Common Sense and Sociological Explanations 1 American Journal of Sociology 2014, 120(2), 313–351
Epstein, J. M., Agent-Based Computational Models and Generative Social Science, 1999

http://vermontcomplexsystems.org/share/papershredder/epstein-complexity-1999.pdf

Ernst Fehr, Simon Gächter,, Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments, American Economic Review 2000, 90:980-994
Espeland, W. N., Sauder, M., Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds American Journal of Sociology 2007, 113(1):1–40
Glenn Firebaugh, author, Matthew B. Schroeder, author, Does Your Neighbor’s Income Affect Your Happiness?1 American Journal of Sociology 2009, 91:1309-1335
Hedström, Peter, Ylikoski, Petri,, Causal mechanisms in the social sciences, Annual Review of Sociology 2010, 36:49-67
Jackson, M., Cox, D.R., Jackson, M., Cox, D.R., The principles of experimental design and their application in sociology, Annual Review of Sociology 2013 39:27-49
James S. Coleman,, Social Theory, Social Research, and a Theory of Action, American Journal of Sociology 1986, 91:1309-1335
Justin Grimmer, A Bayesian Hierarchical Topic Model for Political Texts: Measuring Expressed Agendas in Senate Press Releases, Political Analysis 2010, 18:1-35

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/74F30D05C220DB198F21FF5127EB7205/S1047198700012298a.pdf/bayesian_hierarchical_topic_model_for_political_texts_measuring_expressed_agendas_in_senate_press_releases.pdf

Kees Keizer, Siegwart Lindenberg, Linda Steg, The Spreading of Disorder, Science 2008, 322:1681-1685
Keuschnigg, Marc, Lovsjö, Niclas, Hedström, Peter, Analytical sociology and computational social science, Journal of Computational Social Science 2017

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs42001-017-0006-5.pdf

Lazer, D., Computational Social Science, Science 2009, 323 (5915), 721-723
León-Medina, F.J., Analytical Sociology and Agent-Based Modeling: Is Generative Sufficiency Sufficient? Sociological Theory 2017, 35(3):157-178

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0735275117725766

Michael P. H. Stumpf, Mason A. Porter, Critical Truths About Power Laws, Science 2012, 335 (6069), 665-666
Mützel, Sophie, Facing Big Data: Making sociology relevant, Big Data & Society 2015, 2(2), 1-4
Roberts, Margaret E., Stewart, Brandon M., Airoldi, Edoardo M., A Model of Text for Experimentation in the Social Sciences, Journal of the American Statistical Association 2016

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01621459.2016.1141684

Salganik, Matthew J., Watts, Duncan J., Web-Based Experiments for the Study of Collective Social Dynamics in Cultural Markets, Topics in Cognitive Science 2009, 1: 439-468
Watts, D.J., Computational Social Science: Exciting Progress and Future Directions, The Bridge: Linking Engineering and Society 2013, 43(4), 5–10
ESSX Essä EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se