Den samhällsvetenskapliga forskningens logik, 7.5 hp (771A12)

Logic of Social Inquiry, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course provides an advanced introduction to the logic of inquiry and research design in the social sciences. The readings cover issues ranging from the nature of scientific explanations and causal inquiry to the variety of research methodologies available to social scientists.  After introducing and critically examining the most important modes of social inquiry currently in practice, the course focuses on computational social science, its defining characteristics, and how computational approaches can improve our understanding of the complex social processes through which macro-level social outcomes are brought about, and by which they can be explained. 

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Jacob Habinek

Kursansvarig

Jacob Habinek

Studierektor eller motsvarande

Abiel Sebhatu

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Jacob Habinek, course director

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202143 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202143 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp inom något av områdena humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • Beskriva och kritiskt granska olika typer av forskningsansatser inom samhällsvetenskapen;
 • Demonstrera betydelsen av mikrobaserade sociala processer för förklaringar av makroutfall, och kunna kritiskt granska existerande förklaringar av makroutfall på denna basis;
 • Kritiskt bedöma de starka och svaga sidorna hos ”computational social science” (CSS) jämfört med andra samhällsvetenskapliga forskningsansatser och förstå betydelsen av CSS för både mikro- och makroinriktade analyser;
 • Identifiera och formulera forskningsfrågor som kan besvaras med den typ av data och analysmetoder som är del av CSS;
 • Kritiskt analysera och integrera kunskap som erhållits genom litteraturstudier och diskussioner, och kunna presentera dessa kunskaper muntligt och skriftligt;
 • Beskriva de grundläggande etiska principer kring analys och presentation inom samhällsvetenskaplig forskning;
 • Redogöra för och tillämpa regler avseende hur referenser till andras forskning ska göras, samt för principerna för källkritik.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en avancerad introduktion till samhällsvetenskapens logik kring forskningsansatser och forskningsdesign . Kursen täcker frågor om vad som är utmärkande för vetenskapliga förklaringar, hur kausala samband kan fastställas, samt olika forskningsmetoder som används av samhällsvetare. Efter att ha introducerat och kritiskt granskat de mest tongivande forskningsansatserna inom den nutida samhällsvetenskapen fokuserar kursen på CSS, dess utmärkande egenskaper och på hur CSS kan förbättra vår förståelse av de komplexa sociala processer som genererar och kan förklara olika sociala makroutfall.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

ESS3 Essä EC 5 hp
ASS2 Uppgifter EC 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se