Statistik och dataanalys I, 7.5 hp (771A16)

Statistics and Data Science I, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course provides an overview of key results in probability and statistics relevant for social research and introduces programming tools for statistical analysis. Major probability distributions, including the binomial, normal, exponential, and Poisson distributions, used in social science research are introduced and their properties and applications are explored in intensive computer labs. Statistical software is used to simulate from these distributions. Computational methods, including Monte Carlo simulation, are used to explore key theorems under various conditions. Hypothesis tests for parameters and statistics related to common univariate distributions are introduced, and computational alternatives (e.g., bootstrapping, permutation tests) are considered.

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Carl Nordlund

Kursansvarig

Carl Nordlund

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Carl Nordlund, course director

Maria Brandén, director of studies

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201934-201943 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201934-201943 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

En kandidatexamen eller motsvarande i ett samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt ämne, ingenjörsvetenskap, statistik eller matematik. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng i ett eller flera inom ämnena: statistik, datavetenskap, matematik eller motsvarande.
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • Beskriva de grundläggande postulaten och teoremen för tillämpad sannolikhetslära;
  • Skilja mellan diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar och förstå hur dessa är relaterade till idén om stokastiska variabler;
  • Relatera vanliga sannolikhetsfördelningar som används i samhällsvetenskapen till olika sociala processer och utfall;
  • Använda statistisk programvara för att skapa slumpmässiga stickprov baserade på de vanligaste sannolikhetsfördelningarna;
  • Förklara principerna för Monte Carlo-simulering och implementera simuleringar med hjälp av lämpliga beräkningsverktyg;
  • Genomföra univariat hypotesprövning med hjälp av data och lämpliga beräkningsverktyg, samt kunna analysera och tolka hypotesprövningarnas resultat och robusthet.

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt av de huvudsakliga grundpelarna i sannolikhetslära och statistik av relevans för samhällsvetenskaplig forskning, samt introducerar programmeringsverktyg för statistisk analys. De huvudsakliga sannolikhetsfördelningar som används inom samhällsvetenskaplig forskning, inklusive binomialfördelning, exponentiell fördelning, normalfördelning och Poissonfördelning, introduceras, och deras egenskaper och tillämpningar utforskas i intensiva datorlaborationer. Statistisk programvara används för att göra simuleringar baserade på dessa fördelningar. Beräkningsmetoder, inklusive Monte Carlo-simulering, används för att utforska de mest centrala teoremen under olika förhållanden. Hypotesprövningar för parametrar och statistik relaterade till vanliga univariata fördelningar introduceras och beräkningsalternativ diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och interaktiva datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, datorlaborationer och en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Blitzstein, Joseph K., Hwang, Jessica, (2014) Introduction to probability Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, [2014]

ISBN: 9781466575578,1466575573

GRP1 Gruppexamination EC 1 hp
HEM1 Hemtentamen EC 1.5 hp
TEN1 Salstentamen EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se