Agentbaserad modellering, 7.5 hp (771A21)

Agent-Based Modelling, 7.5 credits

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eduardo Tapia

Kursansvarig

Eduardo Tapia

Studierektor eller motsvarande

Karl Wennberg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCD Master´s Programme in Computational Social Science 2 (VT 2019) v201914-201918 Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap.
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • Redogöra för centrala tillämpningar av agent-baserad modellering (ABM) inom samhällsvetenskapen;
  • Förklara logiken bakom agentbaserad modellering och dess förklaringsvärde;
  • Designa och programmera olika typer av agentbaserade modeller;
  • Utföra olika agentbaserade datorexperiment;
  • Utvärdera resultaten från agentbaserade modeller genom olika typer av statistiska känslighetsanalyser.

Kursinnehåll

Agent-baserad simulering är en metod för att analysera hur grupper av interagerande individer eller andra typer av agenter genererar olika typer av makroutfall. I den här kursen introduceras tekniken bakom agentbaserade modeller (ABM). I kursen behandlas alla moment som utvecklandet av en ABM innefattar, från teoretisk design till implementering, kalibrering och utvärdering av modellen. Genom intensiva datorlaborationer får studenten förståelse för hur objektorienterad programmering används för att skapa en ABM, inklusive hantering av variabler, kommandon och procedurer. I kursen ingår praktiskt arbete med olika typer av ABM experiment, samt metoder för hur man utvärderar hur robusta simuleringsresultat är, genom olika typer av statistiska sensitivitetsanalyser.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, datorlaborationer och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier, datorlaborationer samt en avslutande skriftlig individuell uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
ASSI Uppgifter EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se