Ojämlikhet och segregation: Teorier och mått, 7.5 hp (771A27)

Inequality and Segregation: Theory and Measurement, 7.5 credits

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Benjamin Jarvis, Maria Brandén

Kursansvarig

Benjamin Jarvis

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCD Master´s Programme in Computational Social Science 3 (HT 2019) v201934-201938 Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap.
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Minst 45 hp godkända inom Computational Social Sciences.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • förklara segregations- och ojämlikhetsmått och deras underliggande principer
  • skilja mellan olika dimensioner av segregation, identifiera mått baserade på dessa dimensioner och utvärdera deras relevans för att analysera segregation inom olika analysenheter
  • använda datorbaserade metoder för att konstruera vanliga mått på ojämlikhet och segregering med hjälp av empiriska data, samt jämföra dessa mått mellan olika platser och tidsperioder
  • bedöma olika mekanismers relativa bidrag för att förklara ojämlikhets- och segregationsdynamik
  • kritiskt granska forskning om ojämlikhet och olika former av segregation
  • integrera teorier om segregation och ojämlikhet och utvärdera sambanden mellan de två
  • formulera forskningsfrågor som är relevanta för samtida forskning om segregation och ojämlikhet

Kursinnehåll

Kursen behandlar klassisk och samtida forskning rörande ojämlikhet och segregation. I kursen övas kritisk analys av befintlig forskning om segregation och ojämlikhet, med fokus på problem med att jämföra segregation och ojämlikhet mellan olika länder och tidsperioder. I datorlaborationer beräknas ojämlikhets- och segregationsmått, vilka jämförs och kontrasteras mot varandra. Teorier om de bakomliggande mekanismerna bakom segregations- och ojämlikhetsdynamik granskas och integreras. Slutligen behandlas sambandet mellan ojämlikhet och segregation. Särskilt fokus läggs på datorbaserade och beräkningsintensiva metoder i segregations- och ojämlikhetsforskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och interaktiva datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, datorlaborationer och en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerard information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Litteraturlistan kommer att publiceras under Övriga dokument.

LAB1 Laboration EC 1 hp
HEM1 Hemtentamen EC 3.5 hp
SKL1 Skriftliga läsresponser EC 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se