Kultur: Teori och forskning, 7.5 hp (771A29)

Culture: Theory and Research, 7.5 credits

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marc Keuschnigg

Kursansvarig

Marc Keuschnigg

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCD Master´s Programme in Computational Social Science 3 (HT 2019) v201939-201943 Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap.
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

45 hp godkända inom Computational Social Science.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • beskriva och analysera marknadshinder och överlevnadsstrategier för aktörer inom kulturindustrin
  • utvärdera rollen och betydelsen av mellanhänder mellan producenter och konsumenter på kulturella marknader
  • analysera konsumentbeteende i snabbt föränderliga och socialt synliga marknadsmiljöer
  • använda teorier och formella modeller för social påverkan och social diffusion
  • kritiskt diskutera aktuell empirisk forskning om kulturella marknader
  • kombinera kvantitativa metoder och kausal inferens från observationsdata för att analysera kulturella marknader

Kursinnehåll

Kursen handlar om kulturella marknader och deras dynamik. Kulturella marknader består av aktörer såsom ömsesidigt beroende producenter, konsumenter och mellanhänder engagerade i utbyten av kulturella artefakter såsom böcker, musik, filmer m.m. Fokus ligger på skillnader mellan aktörer och mellanhänder på kulturella marknader, samt de strategier som används för att navigera dessa osäkra och ogenomskinliga marknadsmiljöer där produkter oftast är kortlivade, saknar objektiva mått på kvalitet, och där utvärdering av nya kulturprodukter beror på social interaktion och delad förståelse. I kursen används kulturella marknader som exempel för att testa teorier om social påverkan och svårpredicerade, kollektivt producerade utfall. Jämförelse och tillämpning av klassiska och samtida teorier om kulturproduktion och konsumtion. Detta inkluderar tillämpning av formella modeller och statistiska tekniker från forskningen om social diffusion. Kursinnehållet fokuserar främst på den ledande forskningen som använder datorbaserade metoder för att studera social påverkan och social dynamik på kulturella marknader och på konsumentmarknader mer allmänt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (individuellt och i grupp), aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell sluttentamen. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Centola, Damon, (2018) How behavior spreads : The science of complex contagions. 2018

Chapters 1, 2, 3

Hedström, Peter., Bearman, Peter., (2009) The Oxford handbook of analytical sociology Oxford University Press

Please read: 

Watts, Duncan J. and Peter S. Dodds: Threshold Models of Social Influence. Pp. 475-497.

Mahajan, Vijay and Robert A. Peterson, (1985) Models for innovation diffusion. Sage
Page, Scott E., (2007) The difference: How the power of diversity creates better groups, firms, schools, and societies Princeton University Press

Artiklar

DellaPosta, Daniel, Shi, Yongren, Macy, Michael, Why Do Liberals Drink Lattes? American Journal of Sociology 2015, 120(5):1473-511
Freda B. Lynn, Joel M. Podolny, Lin Tao, A Sociological (De)Construction of the Relationship between Status and Quality1 American Journal of Sociology 2009, 115(3):755-804
Gabriel Rossman, Ming Ming Chiu, Joeri M. Mol, Modeling Diffusion of Multiple Innovations via Multilevel Diffusion Curves: Payola in Pop Music Radio Sociological Methodology 2008, 38(1):201-30
Goldberg, Amir, Stein, Sarah K., Beyond Social Contagion: Associative Diffusion and the Emergence of Cultural Variation American Sociological Review 2018, 83(5):897–932
Jonah Berger, Gaël Le Mens, James G. March, How Adoption Speed Affects the Abandonment of Cultural Tastes Proceedings of the National Academy of Sciences 2009, 106:8146-50
Keuschnigg, Marc, Ganser, Christian, Crowd Wisdom Relies on Agents’ Ability in Small Groups with a Voting Aggregation Rule Management Science 2017, 63(3):818-28
Keuschnigg, Marc, Lovsjö, Niclas, Hedström, Peter, Analytical sociology and computational social science. Journal of Computational Social Science 2018, 1(1):3-14
Lu Hong, Scott E. Page, William J. Baumol, Groups of Diverse Problem Solvers Can Outperform Groups of High-Ability Problem Solvers Proceedings of the National Academy of Sciences 2004, 101(46):16385-9
Matthew J. Salganik, Peter Sheridan Dodds, Duncan J. Watts, Experimental Study of Inequality and Unpredictability in an Artificial Cultural Market Science 2006, 311(5762):854-6
Michel, J.-B., Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books Science 2011, 331:176-82
Philipp Lorenz-Spreen, Bjarke Mørch Mønsted, Philipp Hövel, Sune Lehmann, Accelerating dynamics of collective attention Nature Communications 2019, 10:1759
Rossman, Gabriel, The Diffusion of the Legitimate and the Diffusion of Legitimacy Sociological Science 2014, 1(5):49-69
Shi, Feng, Shi, Yongren, Dokshin, Fedor A., Evans, James A., Macy, Michael W., Millions of online book co-purchases reveal partisan differences in the consumption of science Nature Human Behavior 2017, 1:0079
van de Rijt, Arnout, Self-Correcting Dynamics in Social Influence Processes American Journal of Sociology 2019, 124(5):1468-95
ASS1 Uppgifter EC 1.5 hp
ESS1 Essä EC 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se