Organisationer: Teori och forskning, 7.5 hp (771A31)

Organizations: Theory and Research, 7.5 credits

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karl Wennberg

Kursansvarig

Karl Wennberg

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCD Master´s Programme in Computational Social Science 3 (HT 2019) v201944-201948 Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap.
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

45 hp godkända i Computational Social Science.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • beskriva, kombinera och tillämpa modeller i organisationsteori för att besvara forskningsfrågor
  • applicera kvantitativa och datorbaserade metoder i studier av organisationer
  • beskriva och utvärdera tillämpningar av kvantitativa och datorbaserade metoder inom organisationsforskning
  • bedöma och diskutera kvantitativ empirisk forskning om organisationer
  • formulera forskningsfrågor av relevans för samtida studier av organisationer

Kursinnehåll

Kursen berör organisationsteorier, med specifikt fokus på kvantitativa och datorbaserade modeller. Teorier och empirisk forskning i studier av organisationer, inklusive organisationsdemografi, interna arbetsmarknader, organisationers beslutsfattande och organisationsekologi, analyseras och jämförs. Forskning om organisationer används för att formulera teoretiska modeller, samt prediktioner av dessa modeller. Särskild uppmärksamhet ägnas åt användningen av statistiska och datorbaserade metoder inom organisationsforskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Kompletterande litteratur

Böcker

Lomi, Allesandro, (2001) Dynamics of Organizations: Computational Modeling and Organizational Theories

ISBN: 9780262621526

ESS1 Essä EC 5 hp
RED1 Muntlig redovisning EC 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se