Big data: Sociala processer och etiska frågor, 7.5 hp (771A34)

Big Data: Social Processes and Ethical Issues, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The course is about ethical issues related to the use of big data. It also considers social processes involving diverse actors who interact with digital platforms, produce and store big data, and analyse those data. Issues related to individual privacy, anonymity, and confidentiality are discussed. Unique ethical concerns that arise from the production of big data are scrutinized, including representativeness, sample selection, non-human and bad faith actors, and the reproduction of social biases through AI and machine learning. Social research and organizational decision-making processes that rely on big data are critiqued on this basis. The course also investigates the motivations, of organizations collecting and making use of big data directly or indirectly for profit and decision-making. These issues are explored through contemporary case studies.

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Cory Robinson

Kursansvarig

Cory Robinson

Studierektor eller motsvarande

Abiel Sebhatu

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Cory Robinson, course director

Kostas Mitropoulos

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202149-202203 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202149-202203 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • 180 hp godkända varav 90 hp inom något av områdena humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • identifiera, undersöka och ta ställning till etiska problem kopplat till användning av stora datamängder i kommersiella och icke-kommersiella sammanhang
  • analysera motsättningar eller ömsesidiga fördelar som kan uppstå mellan de som bidrar med digitala data, organisationer som samlar in dessa data och sociala aktörer som använder dessa data som underlag för beslutsfattande
  • formulera modeller för socialt beteende som leder till produktion av stora dataregister och interaktion med digitala plattformar som genererar dessa data
  • utforma etiska metodramverk för insamling, användning och analys av data
  • kritiskt granska användningen av digital ’big data’ i samhällsvetenskaplig analys vad gäller bias, extern validitet, representativitet och relaterade problem
  • analysera fallstudier som utforskar samtida problem med insamling, användning och analys av digitala big data

Kursinnehåll

Kursen behandlar etiska och metodologiska frågeställningar i relation till studiet av stora datamängder. Kursen behandlar även de sociala processer och aktörer som interagrerar med digitala plattformar samt producerar och lagrar ’big data’, samt frågor rörande individens integritet, anonymitet och konfidentialitet. Specifika etiska problem som uppstår genom produktion av digitala big data diskuteras, exempelvis representativitet, stickprovsurval, icke-mänskliga aktörer och aktörer med tvivelaktiga avsikter. Även reproduktion av socialt önskvärt beteende genom AI och maskininlärning berörs. Utifrån detta genomförs kritisk granskning av analyser och organisatoriska beslutsprocesser. I kursen undersöks också organisationers motiv för att samla in och använda digitala big data direkt eller indirekt för vinst och beslutsfattande. Dessa frågor undersöks genom aktuella fallstudier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Reading list can be found under "Additional documents/Övriga dokument"
INL1 Inlämningsuppgift EC 1.5 hp
ESS2 Essä EC 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se