Masteruppsats i Computational Social Science, 30 hp (771A35)

Master’s Thesis in Computational Social Science, 30 credits

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carl Nordlund

Kursansvarig

Sarah Valdez

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCD Master´s Programme in Computational Social Science 4 (VT 2020) v202004-202023 Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap
 • Engelska 6/B
 • 45 hp godkända från masterprogrammet i Computational Social Science, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna: 

 • självständigt formulera en relevant forskningsuppgift i computational social science
 • planera, genomföra samt skriftligt redovisa ett fördjupat och kvalificerat vetenskapligt arbete i computational social science
 • redogöra för och tillämpa fördjupade ämnes− och metodkunskaper i computational social science
 • försvara ett vetenskapligt arbete med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • kritiskt granska, värdera och diskutera andra vetenskapliga arbeten

Kursinnehåll

I kursen utformas och genomförs en självständig vetenskaplig undersökning. I kursen ingår att formulera en  för computational social science relevant forskningsuppgift, välja lämplig metod, bearbeta ett omfattande teoretiskt och empiriskt material samt redovisa resultaten i en skriftlig uppsats.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: EC
 • individuell muntlig opposition, betygsskala: EC
 • individuellt författad uppsats, betygsskala: EC

 
För att få betyg E som slutbetyg på kursen krävs minst E på samtliga examinationsmoment, samt G på aktivt seminariedeltagande.
För betyget D som slutbetyg på kursen krävs att studenten erhållit minst D på den individuellt författade uppsatsen, samt minst G respektive E på övriga examinationsmoment.
För betyget C som slutbetyg på kursen krävs att studenten erhållit minst C på den individuellt författade uppsatsen, samt minst G respektive D på övriga examinationsmoment.
För betyget B som slutbetyg på kursen krävs att studenten erhållit minst B på den individuellt författade uppsatsen, samt minst G respektive C på övriga examinationsmoment.
För betyget A som slutbetyg på kursen krävs att studenten erhållit minst A på den individuellt författade uppsatsen, samt minst G respektive B på övriga examinationsmoment.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEM1 Seminarium EC 1 hp
RED1 Muntligt redovisning EC 3 hp
MOP1 Muntlig opponentskap EC 1 hp
UPP1 Uppsats EC 25 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se