Handledning av studenter i självständiga arbeten, 3 hp (77GA14)

Supervision of Under-Graduate Thesis Work, 3 credits

Huvudområde

Pedagogik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, 180 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • redogöra för olika perspektiv på handledning med stöd i aktuell högskolepedagogisk forskning

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • planera, genomföra och utvärdera handledning av självständiga arbeten
 • identifiera och tillämpa förordningar, regelverk och riktlinjer med relevans för handledning av självständiga arbeten
 • utifrån uppsatta kriterier förhålla sig till kvalitetskrav i självständiga arbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • reflektera över sin roll som handledare i handledningsprocesser
 • reflektera över den högre utbildningens värdegrund i relation till handledning av självständiga arbeten

Kursinnehåll

Kursen baseras på deltagarnas praktiska erfarenheter och utgår från deras egen undervisningspraktik och de problem som finns där. I kursen behandlas och problematiseras handledarens kontra studentens roll och ansvar samt vilka ramar och förutsättningar som styr handledningen av det självständiga arbetet. Vidare fokuserar kursen på hur olika pedagogiska verktyg kan användas för att stödja studenters lärande och utveckling.

Mer specifikt behandlas:

 • Handledarroller
 • Handledning i det självständiga arbetets olika faser
 • Etiska aspekter i handledning och i studenters självständiga arbeten
 • Pedagogiska verktyg och läraktiviteter i relation till handledning
 • Centrala styrdokument och regelverk
 • Relationen mellan handledning och examination

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete samt arbete och diskussioner i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig uppgift, individuell reflektion över handledningsmoment samt aktivt deltagande i seminarier.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Didacticum
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se