Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp (790A63)

History of Christianity, The Church from the 16th to the 18th Century, advanced course, 15 credits

Kursbeskrivning

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i den kristendomshistoriska  utvecklingen under 1500‐, 1600‐ och 1700‐talet, alltså reformationen och den  därpå kommande tiden. Den består av självständiga litteraturstudier, med stor  frihet i val av litteratur (översikter, kommentarlitteratur, primärkällor och  minst en avhandling), med stöd i form av handledning, frivilliga seminarier och ett avslutande examinationssamtal (som kan genomföras via nätet).

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Kjell O Lejon

Kursansvarig

Kjell O Lejon

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein

Kontaktinformation

Birgitta Lönning, studievägledare

Kjell O Lejon, lärare

Kristina Hellman, administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) VT 2020 v202004-202023 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Minst 7,5 hp godkända på Kristendomens historia, fördjupningskurs eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska den vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar med anknytning till den kristna kyrkans historia, från 1500-talet till och med 1700-talet
- redogöra för och kritiskt granska den historiska utvecklingen i den kristna kyrkans historia, från 1500-talet till och med 1700-talet
- självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kristna kyrkans historia, från 1500-talet till och med 1700-talet.

Kursinnehåll

Kursen består av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning och avslutande examinationssamtal. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, som dock skall godkännas av kursansvarig, kan kursinnehållet ha olika betoning. Innehållet baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité, som akademiska avhandlingar och kommentarlitteratur, samt källmaterial. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning, seminarier och examinationssamtal. Studenten arbetar i huvudsak med litteraturstudier och skrivande på egen hand.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig tentamen. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen. Seminariedeltagande rekommenderas men är inte obligatoriskt. 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Examination U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se