Islam, introduktionskurs, 7.5 hp (790G12)

Islam, introductory course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge en fördjupad översikt över islam med fokus på dess moderna historia och teologiska utveckling. Kursen avser att ge en historisk överblick av islams utveckling men fokus kommer att ligga på utvecklingen de senaste hundra åren. Kursen avser även ta upp utvecklingen av islam i Europa i modern tid och de olika sätt som detta påverkat religionen. Här kommer även frågor om kulturmöten med andra religioner att tas upp.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Birgitta Lönning,studievägledare

Fredrik Gregorius, kursansvarig

Kristina Hellman, administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201944-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundlläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
‐ redogöra för och analysera huvuddrag inom islams historia och teologiska utveckling samt hur dessa har förändrats och omtolkats i olika kontexter
‐ exemplifiera och diskutera islams identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella
samhället.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge en fördjupad översikt över islam med fokus på dess moderna historia och teologiska utveckling. Kursen avser att ge en historisk överblick av islams utveckling men fokus kommer att ligga på utvecklingen de senaste hundra åren. Kursen avser även ta upp utvecklingen av islam i Europa i modern tid och de olika sätt som detta påverkat religionen. Här kommer även frågor om kulturmöten med andra religioner att tas upp. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattformen Lisam. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i lärplattformens uppgifter och aktiviteter. Frivilliga campuslektioner kan ges i Linköping under kursens gång (ej obligatoriska). Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. 

Examination

Examinationen sker genom deltagande i webbseminarier och genom inlämningsuppgifter och/eller hemtentor. 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Litteraturlista finns under Övriga dokument
TEN1 Skriftlig tentamen U, G, VG 5.5 hp
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas U, G, VG 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se