Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet, 15 hp (790G35)

Biblical Studies II: Old Testament/Tanak and New Testament, 15 credits

Kursbeskrivning

Bibeln sägs ofta vara världens mest lästa bok. Omkring två miljarder troende, judar och kristna, betraktar denna bok som helig skrift. Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet har därför en rik tolkningshistoria och har influerat tro, moral, kultur, språk, konst, litteratur och politik där judendom och kristendom har haft en framträdande roll i samhället. Vill du bredda dina kunskaper om Bibeln, ger denna fortsättningskurs i bibelvetenskapen spännande insikter om bibeltexternas tillkomst, historiska bakgrund, innehåll och teologiska huvudlinjer och hur de har tolkats i olika tider. En del av kursen är att fördjupa färdigheten att tolka de bibliska texterna på ett hermeneutiskt medvetet sätt. Kursen är icke-språklig och bibeltexterna läses i översättning.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Carl-Magnus Carlstein

Kursansvarig

Carl-Magnus Carlstein

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein, Martin Berzell

Kontaktinformation

Kristina Hellman, administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201934-201943 Svenska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Blandad undervisningstid) HT 2019 v201934-201943 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap eller teologi med minst 22,5 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- diskutera bibeltexters tillkomst, kanonisering, kontext och innehåll
- identifiera och analysera teologiska huvudtankar i Bibeln och ge exempel på hur dessa huvudtankar har tolkats i historia och nutid
- relatera bibeltexter som behandlas i kursen till centrala forskningsfrågor och klassisk metoddiskussion inom ämnet bibelvetenskap
- analysera bibeltexter med hjälp av tolkningsverktyg, bibelvetenskapliga termer och vetenskaplig litteratur 
- kritiskt pröva bibeltolkningar och diskutera texttolkningens förutsättningar med hjälp av några centrala begrepp i hermeneutisk teoribildning

Kursinnehåll

Denna fortsättningskurs berör Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet i tre kursdelar.

Gamla testamentet/Tanak (7,5 hp)
Den första delkursen behandlar Gamla testamentet/Tanak. Den innefattar en fortsatt orientering i böckerna i Gamla testamentet/Tanak och deras tillkomst, kanonisering, källvärde, historiska bakgrund, genrer, innehåll och syften. Den ger också en fortsatt fördjupning i några teologiska huvudtankar i Gamla testamentet/Tanak som till exempel Guds utkorelse av och förbund med Israel. 

Nya testamentet (6 hp)
Därtill kommer en fortsatt bearbetning av Nya testamentet och dess tillkomst, kanonisering, källvärde, historiska bakgrund, genrer, innehåll och syften. Delkursen fortsätter också att bearbeta några teologiska huvudtankar i Nya testamentet som till exempel Guds rike och kristologi i evangelierna samt centrala teman i Paulus teologi. 

Tolkningsarbete (1,5 hp)
I den sista delkursen tränar den studerande att analysera bibeltext med hjälp av bibelvetenskapliga tolkningsverktyg och termer. Den studerande övar sig i att formulera ett avgränsat vetenskapligt texttolkningsproblem, sätter det i relation till aktuell forskning och löser det på ett teoretiskt och metodiskt medvetet sätt.

I kursen ingår ett stråk om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Förutom en mer ingående introduktion till centrala forskningsfrågor och klassisk metoddiskussion inom ämnet bibelvetenskap ligger ett särskilt fokus på att analysera bibeltexter, kritiskt pröva bibeltolkningar och reflektera över texttolkningens förutsättningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga individuella tentamina, skriftliga individuella inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Inst för kultur och kommunikation
Litteraturlista finns under Övriga dokument

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.