Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia, 7.5 hp (790G74)

History of Christianity I: An Introduction to Church History, 7.5 credits

Kursbeskrivning

För att förstå hur saker och ting ser ut och utvecklas idag måste vi förstå den historia som ligger bakom, såsom idéer och tankeströmmar som format individer, rörelser och ideologier. I denna grundkurs ligger huvudfokus på västerlandets utveckling sedan fornkyrkans tid tills idag. Vi möter människor, lär oss om viktiga historiska brytpunkter, om hur kristendomen kom att prägla det västerländska tänkandet och utbildningsväsendet, ja, i det närmaste hela kultursfären, och därför kom att bilda grundbultarna i västerlandets värdegrund. Vidare får vi insikt i några centrala källkritiska principer.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Kjell O Lejon

Kursansvarig

Kjell O Lejon

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201949-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Historia 1b/(1a1 och 1a2)
Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller 
Historia A
Samhällskunskap A
eller motsvarande
(Områdesbehörighet A1/1)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- diskutera avgörande händelser och orsakssamband i kristendomens historia från fornkyrkan till modern tid
- översiktligt analysera hur centrala teologiska diskussioner relaterar till och inverkar på kristendomens historiska framväxt
- jämföra centrala teorier och metoder inom ämnet kristendomens historia
- tillämpa centrala källkritiska principer
- kritiskt diskutera tolkningar av brytpunkter i kristendomens historia och uppfattningar om kristendomens betydelse för den västerländska kultursfären

Kursinnehåll

Denna grundkurs är en introduktion till kristendomens historia.

Kursen ger en orientering i kristendomens historia från fornkyrkan till modern tid med särskilt fokus på den västerländska kultursfären. Den fokuserar på avgörande händelser och orsakssamband såväl som på centrala teologiska diskussioner. Den studerande får träna på att utföra en enkel och översiktlig analys av de teologiska diskussionerna och hur de har inverkat på kristendomens utveckling. Kursen introducerar också centrala teorier och metoder inom ämnet kristendomens historia, särskilt källkritiska principer. Därtill kommer en kritisk diskussion dels av olika tolkningar av brytpunkter i kristendomens historia, dels av olika uppfattningar om kristendomens betydelse för den västerländska kultursfären, särskilt till exempel framväxten av institutioner som skola, universitet och sjukhus samt av föreställningar om demokrati och människosyn.

I kursen ingår ett stråk om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Förutom en introduktion till centrala metoder och teorier inom kristendomens historia ligger fokus på att identifiera problem inom ämnet kristendomens historia och på att tolka och analysera historiska fenomen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation i samband med aktivt deltagande i seminarier. Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Komplett litteraturlista finns under Övriga dokument och i LISAM.
SRE4 Skriftlig redovisnnig U, G, VG 1 hp
SRE2 Skriftlig redovisning U, G, VG 0.5 hp
TEN1 Salstentamen: kristendomens historia U, G, VG 6 hp
RED1 Muntlig redovisning: seminarier i kristendomens historia D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se