Religionshistoria II: Levd religion i samtiden, 15 hp (790G79)

History of Religions II: Contemporary, Lived Religion, 15 credits

Kursbeskrivning

Denna fortsättningskurs berör levd religion och samtida religionsutövning. Kursen ger en fortsatt bearbetning av det centrala trosinnehållet i judendom, islam, hinduism och buddhism. Men fokus ligger på levd religion, det vill säga på att studera samtida religionsutövning i ett modernt samhälle, till exempel traditionsbruk, identitet och riter. Därtill kommer en diskussion av levd religion i form av nyandlighet, religiös synkretism och folkreligiositet. En viktig fråga i kursen är hur samtida religionsutövning brukar religösa traditioner och praktiker för att konstruera identitet och gemenskap. Kursen innefattar också en problematisering av samtida religionsutövning och dess konsekvenser för samhälle, religiös grupp och individ.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202013 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism, 7,5 hp
  eller
  Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp med godkänd delkurs i Religionshistoria, 7,5 hp
  eller
  motsvarande godkänd grundkurs i religionshistoria, 7,5 hp (egen kurs eller delkurs i en grundkurs i teologi/religionsvetenskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • analysera samtida religionsutövning och forntida religioner med fokus på dess påverkan inom moderna religiösa uttryck
 • relatera genomförd analys av religioner till aktuell forskning och teori- och metoddiskussion inom ämnet religionshistoria
 • använda och problematisera begrepp inom ämnet religionshistoria och fältet levd religion
 • identifiera, formulera och lösa ett avgränsat vetenskapligt problem inom fältet levd religion
 • kritiskt diskutera konsekvenser av samtida religionsutövning för individ, grupp och samhälle

Kursinnehåll

Denna fortsättningskurs i levd religion och samtida religionsutövning har tre delar.

Judendom, islam, hinduism och buddhism
Den första delkursen behandlar judendom, islam, hinduism och buddhism som levd religion. Den innefattar en fortsatt bearbetning av det centrala trosinnehållet i dessa religioner. Men det sker en breddning mot levd religion och fokus ligger på att analysera samtida religionsutövning i ett modernt samhälle mot bakgrund av aktuell forskning och teori- och metoddiskussion. Denna breddning innefattar en problematisering av samtida religionsutövning och dess konsekvenser för samhälle, religiös grupp och individ.

Nyandlighet och synkretism
I den andra delkursen berörs levd religion i form av nyandlighet och religiös synkretism. En viktig fråga i delkursen är hur samtida nyandlig religionsutövning brukar forntida religioner för att konstruera identitet och gemenskap. Det görs också en kritisk bearbetning av traditionsanvändning i modern tid.

Fältarbete
Den sista delkursen är en fördjupning inom ett valfritt delområde i fältet levd religion. Fördjupningen sker genom ett fältarbete. I dialog med andra studenter får den studerande träna på att formulera ett avgränsat vetenskapligt problem om samtida religionsutövning, sätta det i relation till aktuell forskning, och lösa det på ett teoretiskt och metodiskt medvetet sätt.

I kursen ingår ett stråk om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Förutom en introduktion till aktuell religionshistorisk forskning och till centrala begrepp inom levd religion ligger ett särskilt fokus på etnografiska och antropologiska terorier och metoder som används i analys av samtidiga religionsutövning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuella skriftliga tentamina, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D
 • individuellt skriftligt fältarbete, betygsskala: UV
 • muntlig presentation, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänd/Deltagit på samtliga ingående examinationsmoment. För slutbetyget Väl godkänt krävs att minst 50 % av de poäng som kan ge Väl godkänt har betyget Väl godkänt.

Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.


Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TEN1 Salstentamen: judendom, islam, hinduism och buddhism U, G, VG 6 hp
OBL1 Obligatoriska seminarier: levd religion och akademiskt hantverk D 0 hp
HEM1 Hemtentamen: nyandlighet, synkretism och folkreligiositet U, G, VG 6 hp
UPG1 Skriftlig redovisning: fältarbete U, G, VG 2.5 hp
RED1 Muntlig redovisning: presentation och försvar av fältarbete U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se