Intensiv nybörjarkurs i svenska för utbytesstudenter, nivå A1, 7.5 hp (799G47)

Intensive Beginner’s Course in Swedish for Exchange Students, level A1, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This three-week intensive course is intended for exchange students who wish to gain an introduction to the Swedish language. The aim of the course is to give a short introduction to Swedish everyday life and the Swedish language, its grammar, vocabulary and pronunciation.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ioanna Zengler, Per Simfors

Kursansvarig

Ioanna Zengler

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202201-202205 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Kursen är avsedd för utbytesstudenter inom filosofiska fakulteten utan förkunskaper i svenska.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten behärska svenska språket på nivå A1, enligt Europarådets gemensamma referensram för språk.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som syftar till att möta konkreta behov,
- presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om personliga förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon har,
- samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.

Kursinnehåll

Text
Studium av texter som är anpassade till nivån och som används som utgångspunkt för läs- och hörförståelseövningar, för systematisk ordförrådsträning och som basis för muntliga och skriftliga uppgifter.

Muntlig språkfärdighet
Träning i hörförståelse, uttal och muntlig kommunikation.

Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Studium av grundläggande svensk grammatik med fokus på formlära. Övningar i skriftlig produktion.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av lektioner, seminarier och övningar.
De olika kursmomenten är till stor del integrerade. Självstudier är nödvändiga komplement till undervisningen.

Examination

Examination sker dels fortlöpande genom examinationsuppgifter inom ramen för undervisningen, dels vid slutet av kursen i form av en skriftlig och en muntlig tentamen. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

MUNT Muntlig språkfärdighet EC 2.5 hp
SEMI Aktivt deltagande i seminarier och på lektioner EC 2.5 hp
SKR1 Grammatik och skriftlig framställning EC 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se