Demola - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt (799G51)

Svenskt Namn Demola - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt
Engelskt Namn Demola - Cross Disciplinary Project
Undervisningsspråk Engelska
Studieort Linköping
Antal poäng (HP) 8
Huvudområde Övriga ämnen
Nivå Grundnivå
Examinator Charlotte Norrman
Kursansvarig
Studierektor eller motsvarande
Kurstyp Fristående kurs

Huvudområde

Övriga ämnen

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända 90 hp eller motsvarande. 

Observera att antagning till kursen kan ske först då ett projekt tilldelats studenten av Demola. Till dess detta har gjorts är antagningen således villkorad.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- självständigt formuerla frågeställningar och i arbetet bidra med relevant kunskap och kompetens
- diskutera och  kommunicera lösningar till externa parter såsom uppdragsgivare och andra intressenter både skriftligt och muntligt

- reflektera kring grupprocesser och gruppdynamik i samverkan med andra professioner,
- i grupp genomföra utvecklingsprojekt, 
- reflektera över utvecklingsarbetet ur olika perspektiv såsom affärsmässiga, hållbarhetsmässiga och etiska.

Kursinnehåll

I kursen arbetar den studerande självständigt och i grupp med utvecklingsprojekt från externa uppdragsgivare, såsom företag och  organisationer. Arbetet är tvärdisciplinärt och de möjligheter och utmaningar som detta medför är en viktig del av kursen. Kommunikation är en viktig del av kursen och kommer in dels i grupparbetet och dels genom de sk ”pitcharna”, som är den del av redovisningen i kursen och gentemot de externa uppdragsgivarna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i form av föreläsningar, workshops och ett självständigt tvärdisciplinärt grupparbete. Universitetets lärare bidrar med den teoretiska grund som stöttar studenternas utvecklings- och reflektionsarbete och Demolas personal bidrar med coachning som stöttar utvecklingsarbetet med det uppdrag som är föremål för grupparbetet. 
Grupparbetet är ett verktyget för att uppnå kursmålen. Kursen förutsätter därför att studenterna tar ansvar för sitt eget lärande, både individuellt och i teamet. 

Examination

Kursen examineras genom inlämningar i grupp, både projektplan och individuell slutrapport. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

U, G

Ämnesområde

Övriga tvärvetenskapliga studier

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området

Institution

Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns inga generella bestämmelser att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Det finns inga filer att visa.