Hästkulturer i förvandling, 7.5 hp (799G54)

Equine Cultures in Transition, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen Equine Cultures in Transition är en tvärvetenskaplig onlinekurs, där du fördjupar dina kunskaper om relationen mellan hästar och människor och om forskningen inom detta område. Kursen handlar om hur häst-människa relationer utvecklats, och om hur hästens ställning har förändrats, genom tiderna och i olika kulturella kontexter. Under ledning av lärare som alla tillhör institutionens forskningsmiljö HumSamHäst@LiU får du lära dig mer om möjligheterna att söka svar på många olika forskningsfrågor inom detta fascinerande område. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som funderar på att skriva uppsats eller genomföra en vetenskaplig studie inom området. Under kursens gång för du ta del av centrala texter, diskutera centrala begrepp och prova på att designa en studie utifrån en fråga som intresserar dig.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Victoria Pihlgren

Kursansvarig

Victoria Pihlgren

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2022 v202204-202223 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Godkända 60 hp inom humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt diskutera hästens förändrade roll i samhället över tid
  • redogöra för och kritiskt diskutera begreppet hästkulturer samt deras spridning i världen och genom tiderna
  • diskutera forskning om hästens roll i samhället och hästkulturer

Kursinnehåll

I kursen behandlas språk-, kultur- och samhällsvetenskaplig forskning om relationen mellan hästar och människor. Till de aspekter som tas upp hör hur relationen häst-människa utvecklats och hur hästens ställning förändrats från tidig historia till samtid och i olika kulturella kontexter. Forskningsfältet Equine Cultures (hästkulturer) behandlas. Relationen häst-människa belyses och diskuteras ur olika perspektiv som till exempel arbete, välfärd, litteratur, djurrättsetik, idrott, konst, ekonomi, socialt arbete och utbildning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är onlinebaserad. Undervisningen består av inspelade föreläsningar. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftlig essä samt opposition. Detaljerad information finns i kursens studieanvisning.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Kompletterande litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

UPG2 Skriftlig redovisning: Redovisning vald frågeställning U, G, VG 5 hp
OPP2 Opponentskap U, G 0.5 hp
DAT3 Onlinebaserade kunskapstester U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se