Självständigt arbete med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (yrkesexamen), 15.0 hp (8BAA21)

Thesis in Midwifery Science, 15.0 credits

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tiny Jaarsma

Kursansvarig

Maria Spets

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MASB2 Barnmorskeprogrammet 2 (VT 2022) v202204-202302 Svenska Linköping v
MASB2 Barnmorskeprogrammet 2 (VT 2022) v202204-202302 Svenska Jönköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Kursen ges för

  • Barnmorskeprogrammet

Särskild information

Kursen utgör det självständiga arbete med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, som krävs för yrkesexamen som barnmorska.

Förkunskapskrav

Grundutbildning till sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad och 12 månaders yrkesverksamhet, som legitimerad sjuksköterska, motsvarande heltid. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 hp samt minst 24 månaders yrkesverksamhet, som legitimerad sjuksköterska, motsvarande heltid under de senaste 5 åren. 

Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.

Lärandemål

I syfte att stärka den professionella utvecklingen skall studenten efter genomgången kurs ha 
förvärvat fördjupad kunskap och förståelse inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa genom att kunna:

 

Kunskap och förståelse

  • Visa fördjupad kunskap inom valt problemområde

 

Färdighet och förmåga

  • formulera en problemställning utifrån aktuellt kunskapsläge samt klargöra samband mellan frågeställning, teori, resultat och slutsatser
  • planera, genomföra, rapportera, presentera det självständiga arbetet

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • visa medvetenhet om etiska aspekter
  • kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras självständiga arbete.

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom utbildningsprogrammet och är fördelad över termin två och tre. Barnmorskans kompetensområde innefattar hälsofrämjande arbete, att självständigt vårda kvinnan vid graviditet, förlossning och ansvara för nyföddhetsvård samt postpartumvård. Barnmorskans kompetensområde omfattar även gynekologisk vård, abortverksamhet och infertilitetsproblematik samt antikonception. Det är höga krav på barnmorskans kompetens att bedriva en säker och trygg vård, varför teoretiska, vetenskapliga och kliniska kunskaper om medicinskt komplexa situationer och dess handläggning är centralt.

 

Kursens huvudsakliga innehåll är ett självständigt arbete inom ett för barnmorskans kompetensområde relevant kliniskt problemområde. Kliniska och etiska aspekter studeras och tillämpas. Fältstudier och studiebesök i olika kliniska miljöer.

Undervisnings- och arbetsformer

Vid Medicinska fakulteten bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. 
I kursen ingår seminarier, samt självständiga studier under handledning som leder fram till ett examensarbete. Det självständiga arbetet redovisas skriftligt och muntligt. Arbetet genomförs med hög grad av självständighet och eget ansvar.

Examination

Bedömning sker fortlöpande under kursens gång. Kursen examineras genom att studenten presenterar och diskuterar sitt arbete inom huvudområdet omvårdnad, vid ett seminarium. 

 

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är deltagande i projektplansseminarium, presentation och diskussion av eget arbete samt granskning av en annan students självständiga arbete.

 

Varje student ska delta aktivt i ytterligare fem examinationsseminarier på grund- eller avancerad nivå.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

 

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEMD Seminariedeltagande, termin 3 U, G 1 hp
PRJS Projektserminarium, termin 2 U, G 1 hp
PRJ2 Projektarbete 2, termin 3 U, G 7 hp
PRJ1 Projektarbete 1, termin 2 U, G 4.5 hp
PRES Presentation, termin 3 U, G 1 hp
IDES Idéseminarum, termin 2 U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se