Självständigt arbete med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (magisterexamen), 15.0 hp (8BAA22)

Master's Thesis in Nursing Science in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 15.0 credits

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tiny Jaarsma

Kursansvarig

Maria Spets

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MASB2 Barnmorskeprogrammet 2 (VT 2022) v202204-202302 Svenska Linköping v
MASB2 Barnmorskeprogrammet 2 (VT 2022) v202204-202302 Svenska Jönköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Barnmorskeprogrammet

Särskild information

Kursen bedrivs på avancerad nivå och utgör det självständiga arbetet som krävs för magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt för yrkesexamen som barnmorska. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundutbildning till sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad och 12 månaders yrkesverksamhet som sjuksköterska, motsvarande heltid. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15hp samt minst 24 månaders yrkeserfarenhet som sjuksköterska, motsvarande heltid.

Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom ämnet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
 • syntetisera aktuell forskning inom problemområdet och problematisera valt område,
 • motivera val av vetenskaplig metod och dess relevans för forskningsproblemet och därmed påvisa en fördjupad metodkunskap

 

Färdighet och förmåga

 • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar,
 • formulera en forskningsfråga utifrån aktuell forskning samt klargöra samband mellan syfte, teori, resultat och slutsatser,
 • planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete,
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sitt vetenskapliga arbete,
 • på en vetenskaplig nivå, kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbete.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa medvetenhet över forskningsetiska aspekter,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • värdera och diskutera det egna arbetets betydelse för kunskapsutvecklingen inom problemområdet

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom utbildningsprogrammet och är fördelad över termin två och tre. Barnmorskans kompetensområde innefattar hälsofrämjande arbete, att självständigt vårda kvinnan vid graviditet, förlossning och ansvara för nyföddhetsvård samt postpartumvård. Barnmorskans kompetensområde omfattar även gynekologisk vård, abortverksamhet och infertilitetsproblematik samt antikonception. Det är höga krav på barnmorskans kompetens att bedriva en säker och trygg vård, varför teoretiska, vetenskapliga och kliniska kunskaper om medicinskt komplexa situationer och dess handläggning är centralt. Studenten ska utforma en vetenskaplig uppsats inom vård, samt muntligt presentera och försvara denna.

Undervisnings- och arbetsformer

Vid medicinska fakulteten bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus.

 

I kursen ingår seminarier samt att studenten parvis genomför det självständiga arbetet, tillsammans med en handledare, med en hög grad av självständighet. 

Examination

Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Examinationen innebär individuell bedömning av examensarbetet samt respondent – och opponentskap.Obligatoriska moment är: idéseminarium, litteratur- och metodseminarium och examinationsseminarium. Varje student ska, förutom eget respondent− och opponentskap delta aktivt i ytterligare fem examinationsseminarier.Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d v s student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

 

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
IDSE Idéseminarium U, G 0.5 hp
EAR1 Examensarbete 1 U, G 4.5 hp
EAR2 Examensarbete 2 U, G 7 hp
MELI Metod- och litteraturseminarium U, G 1 hp
OPPO Opponera på annat arbete U, G 0.5 hp
FÖRS Försvar eget arbete U, G 0.5 hp
SEDE Seminariedeltagande U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se