Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7.5 hp (8BAA31)

Reproductive and Sexual Health, introduction, 7.5 credits

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Hanna Grundström

Kursansvarig

Maria Spets

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MASB2 Barnmorskeprogrammet 1 (HT 2021) v202135-202139 Svenska Jönköping o
MASB2 Barnmorskeprogrammet 1 (HT 2021) v202135-202139 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Barnmorskeprogrammet

Särskild information

Kursen ingår i Barnmorskeprogrammet, termin 1.

Studiegrupp på annan ort kan förekomma. Merparten av kursens genomförande sker på aktuell studieort men vissa utbildningsmoment genomförs i Linköping och kräver resor till Linköping. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs utöver grundläggande behörighet, sjuksköterskeexamen och 12 månaders yrkeserfarenhet motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 högskolepoäng samt minst 24 månaders yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska. 

Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t. ex Svenska 3/B och Engelska 6/A. 

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • analysera kvinnors hälsa och livsvillkor på individ− och samhällsnivå
 • analysera kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i ett livscykelperspektiv
 • beskriva och förklara reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och endokrinologi
 • identifiera barnmorskans professionella ansvar inom reproduktiv och sexuell hälsa
 • värdera vetenskapliga teoriers och metoders tillämpbarhet inom huvudområdet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera och formulera forskningsfrågor inom huvudområdet
 • initiera och genomföra samtal kring sexualitet 
 • förklara principerna för utförande av gynekologisk undersökning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • relatera reproduktiv och sexuell hälsa till mänskliga rättigheter
 • kritiskt värdera kvaliteten på forskning och forskningsetiska aspekter inom huvudområdet
 • kritiskt värdera och tillämpa forskningsrön inom området.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll utgår från huvudområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Stor vikt läggs vid de sex kärnkompetenserna i barnmorskans profession; den personcentrerade vården, samverkan i team, evidensbaserad vård, informatik, samt förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och säker vård. I kursen ingår att studenten ska ha kunskap om och förstå barnmorskans profession ur ett globalt perspektiv relaterat till hälsans bestämningsfaktorer avseende kön/genus, livsstil, tillgång gill sjukvård, ekonomi, kultur, etnicitet, religion, ålder. Studenten ska kunna identifiera och analysera hälsans bestämningsfaktorer avseende kön/genus, livsstil, tillgång till sjukvård, ekonomi, kultur, etnicitet, religion, ålder relaterat till barnmorskans profession ur ett globalt perspektiv. I kursen ingår att studenten ska ha kunskap om principerna för utförande av den gynekologiska undersökningstekniken och kunna beskriva och förklara reproduktionsorganens anatomi, struktur, innervation och kärlförsörjning, menstruationscykeln endokrinologi och fysiologi, sexualitetens endokrinologi och fysiologi samt sexuell anamnes. I kursen ingår också att studenten ska ha kunskap om

 • könsidentitet, sexuell läggning och samlevnadsfrågor
 • föreskrifter och regelverk som berör professionen samt barnmorskans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • vetenskaplig metod relevant för området
 • medicinsk etik samt yrkes− och forskningsetik.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, studieuppgifter, seminarier, föreläsningar, färdighetsträning och fältstudier.

Examination

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, studieuppgifter, seminarier, färdighetsträning och fältstudier. Kursen examineras med en individuell skriftlig salsexamination. Inga begränsningar föreligger i antal gånger som studenten får skriva den skriftliga examinationen om inte godkänt resultat uppnåtts.

Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för barnmorske-, och specialistsjuksköterskeprogrammen samt masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till utbildningsnämnden för grund och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är svenska.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OBM2 Obligatoriska moment 2 U, G 1 hp
OBM1 Obligatoriska moment 1 U, G 1 hp
EXA1 Examination U, G 5 hp
BAS1 Basgrupp U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se