Normalt barnafödande, 22.5 hp (8BAA32)

Normal Childbirth, 22.5 credits

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Hanna Grundström

Kursansvarig

Maria Spets

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MASB2 Barnmorskeprogrammet 1 (HT 2021) v202140-202202 Svenska Jönköping o
MASB2 Barnmorskeprogrammet 1 (HT 2021) v202140-202202 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Barnmorskeprogrammet

Särskild information

Kursen ingår i Barnmorskeprogrammet, termin 1.
Verksamhetsförlagd utbildning sker inom hela Östergötland vilket kan vara förenat med kostnader för resor.

Studiegrupp på annan ort kan förekomma. Merparten av kursens genomförande sker på aktuell studieort men vissa utbildningsmoment genomförs i Linköping och kräver resor till Linköping. Även vid utbildning vid annan studieort kan verksamhetsförlagd utbildning innebära resor och kostnader för dessa.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs utöver grundläggande behörighet, sjuksköterskeexamen och 12 månaders yrkeserfarenhet motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 högskolepoäng samt minst 24 månaders yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska. 

Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t. ex Svenska 3/B och Engelska 6/A. 

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara och analysera barnmorskans ansvar och funktion i samband med normalt barnafödande, vilket innebär normal graviditet, förlossning och puerperium,
 • förklara fysiologiska och psykologiska processer vid normalt barnafödande
 • beskriva och förklara livsstilsfaktorers och psykosociala faktorers inverkan på barnafödande,
 • förklara orsakerna till förlossningssmärta och hur smärtan kan hanteras icke-farmakologiskt och farmakologiskt,
 • förklara undersöknings-/övervakningsmetoder i samband med normalt barnafödande,
 • beskriva fosterutveckling och fullgångna barns omställning i samband med födelse,
 • förklara anknytningsprocessen, amningens teori och praktik samt interaktion föräldrar-barn och transition till föräldraskap.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten under handledning kunna:

 • bedöma och genomföra hälsoövervakning vid normal graviditet,
 • utföra och bedöma yttre och inre palpation, värkstatus samt fosterövervakning i samband med normalt barnafödande,
 • använda metoder och handgrepp i samband med normal förlossning,
 • övervaka, undersöka och bedöma det nyfödda friska barnet,
 • identifiera och bedöma blivande och nyblivna föräldrars behov av och ge stöd,
 • dokumentera i mödrahälso-, förlossnings- och eftervårdsjournal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • reflektera och diskutera barnmorskans professionella och etiska, förhållningssätt i mötet med kvinnan och hennes familj beaktande genus, sociokulturella aspekter och mänskliga rättigheter,
 • kritiskt granska hur evidensbaserad kunskap integreras i vårdhandlingar,
 • värdera och reflektera över förmågan att förhålla sig till människor så att integritet och autonomi bevaras,
 • kommunicera på ett professionellt sätt med blivande och nyblivna föräldrar
 • värdera forskningsrön inom området,
 • identifiera behov av kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin professionella kompetens.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande områden som studeras såväl teoretiskt som praktiskt i en klinisk kontext under tio veckors verksamhetsförlagd utbildning inom mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård:

 • barnmorskans medicinska ansvar vid normal graviditet, förlossning och puerperium,
 • embryologi, fosterutveckling och placentafysiologi,
 • hormonella förändringar och dess påverkan på genitalorganen och andra organsystem,
 • sociokulturella och psykologiska aspekter på barnafödande,
 • hälsoövervakning under graviditet samt vård i samband med förlossning och puerperium,
 • förlossningens kontraktionsfysiologi och förlossningsmekanism,
 • fosterövervakning elektroniskt såväl som icke elektroniskt,
 • smärtfysiologi, smärthantering och obstetrisk smärtlindring
 • suturering,
 • farmakologi,
 • amning; bröstens anatomi, amningsfysiologi, amningens praktik, stöd
 • fostrets fysiologiska omställning i samband med födandet,
 • teorier, modeller och begrepp relevanta för graviditet, förlossning och puerperium,
 • journalföring av graviditet, förlossning och puerperium,
 • lagar och författningar relevanta inom området.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, studieuppgifter, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar och färdighetsträning. 

Examination

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, studieuppgifter, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen examineras med en individuell skriftlig salsexamination. Inga begränsningar föreligger i antal gånger som studenten får skriva den skriftliga examinationen om inte godkänt resultat uppnåtts. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats finns att tillgå.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för barnmorske-, och specialistsjuksköterskeprogrammen samt masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till utbildningsnämnden för grund och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är svenska.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OBM2 Obligatoriska moment 2 U, G 1 hp
VFUB VFU B U, G 6 hp
VFUF VFU F U, G 6 hp
OBM1 Obligatoriska moment 1 U, G 1 hp
EXA1 Examination U, G 8 hp
BAS1 Basgrupp U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se