Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12 hp (8BAA33)

Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits

Huvudområde

Medicin

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Hanna Grundström

Kursansvarig

Maria Spets

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MASB2 Barnmorskeprogrammet 2 (VT 2022) v202208-202223 Svenska Jönköping o
MASB2 Barnmorskeprogrammet 2 (VT 2022) v202208-202223 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Barnmorskeprogrammet

Särskild information

Kursen ingår i Barnmorskeprogrammet, termin 2.
Verksamhetsförlagd utbildning sker inom hela Östergötland vilket kan vara förenat med kostnader för resor.

 

Studiegrupp på annan ort kan förekomma. Merparten av kursens genomförande sker på aktuell studieort men vissa utbildningsmoment genomförs i Linköping och kräver resor till Linköping. Även vid utbildning vid annan studieort kan verksamhetsförlagd utbildning innebära resor och kostnader för dessa.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg i basgrupp och verksamhetsförlagd utbildning från kurserna Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7,5 hp (termin 1) och Normalt barnafödande 22,5 hp (termin 1).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • beskriva och förklara metoder för antikonception
 • förklara farmakokinetik och farmakodynamik relaterat till farmakologisk antikonception
 • förklara barnmorskans roll i samband med preventivmedelsrådgivning och familjeplanering
 • beskriva och förklara avbrytande av tidig graviditet: spontan och framkallad abort
 • förklara kommunikation i samband med reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
 • analysera didaktik i relation till sexualitet och reproduktion
 • identifiera faktorer som påverkar lärande.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • bedöma behov av, informera om, applicera och förskriva preventivmedel med hänsyn till autonomi och informerade val
 • utföra gynekologisk undersökning och identifiera normalt gynekologiskt status samt utföra provtagningar
 • genomföra anamnesupptagning samt visa förmåga att kommunicera om livsstil och sexualitet
 • identifiera behov av och genomföra hälsoupplysning
 • bedöma behov av, planera och genomföra undervisning till blivande föräldrar
 • identifiera riskgraviditeter.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • förhålla sig till människor så att integritet och autonomi bevaras
 • värdera och tillämpa forskningsrön inom området
 • identifiera behov av kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin professionella kompetens.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande områden som studeras såväl teoretiskt som praktiskt i en klinisk kontext under fem veckors verksamhetsförlagd utbildning inom preventivmedelsrådgivning och mödrahälsovård:
I kursen ingår:

 • promotion, prevention
 • preventivmedel, farmakokinetik och farmakodynamik
 • preventivmedelsrådgivning och förskrivningsrätt,
 • gynekologisk provtagning inklusive cytologprovtagning
 • screening i samband med graviditet
 • medicinsk och kirurgisk abort
 • medicinsk pedagogik
 • föräldrastöd
 • identifiering av riskgraviditeter
 • lagar och författningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

 

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarier, studieuppgifter, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning.

Examination

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, studieuppgifter, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen examineras med en individuell skriftlig salsexamination. Inga begränsningar föreligger i antal gånger som studenten får skriva den skriftliga examinationen om inte godkänt resultat uppnåtts.

 

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

 

Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

 

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för barnmorske- och specialistprogrammen samt masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

 

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
VFU2 VFU U, G 4 hp
STU2 Studieuppgift: Medicinsk pedagogik U, G 1 hp
STU1 Studieuppgift: Antikonception U, G 1 hp
EXAM Examination U, G 5.5 hp
BAS2 Basgrupp U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se