Komplicerat barnafödande, 12 hp (8BAA34)

Complicated Childbirth, 12 credits

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Hanna Grundström

Kursansvarig

Maria Spets

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MASB2 Barnmorskeprogrammet 2 (VT 2022) v202208-202223 Svenska Jönköping o
MASB2 Barnmorskeprogrammet 2 (VT 2022) v202208-202223 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Barnmorskeprogrammet

Särskild information

Kursen ingår i Barnmorskeprogrammet, termin 2.
Verksamhetsförlagd utbildning sker inom hela Östergötland vilket kan vara förenat med kostnader för resor.

 

Studiegrupp på annan ort kan förekomma. Merparten av kursens genomförande sker på aktuell studieort men vissa utbildningsmoment genomförs i Linköping och kräver resor till Linköping. Även vid utbildning vid annan studieort kan verksamhetsförlagd utbildning innebära resor och kostnader för dessa.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg i basgrupp och verksamhetsförlagd utbildning från kurserna Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7,5 hp (termin 1) och Normalt barnafödande 22,5 hp (termin 1).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara och analysera barnmorskans ansvar och funktion vid komplicerat barnafödande; graviditet, förlossning och puerperium
 • förklara patofysiologi vid medicinska komplikationer i samband med barnafödande
 • förklara avvikelser i samband med förlossningens process
 • ta ställning till farmakologisk behandling i samband med komplicerat barnafödande
 • förklara psykisk ohälsa i samband med komplicerat barnafödande
 • förklara stress− och krisreaktioner i samband med komplicerat barnafödande
 • analysera stöd i samband med komplicerat barnafödande

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • under handledning identifiera och bedöma komplikationer hos den gravida och födande kvinnan och/eller fostret
 • med viss grad av självständighet utföra och bedöma observationer vid normalt och komplicerat barnafödande samt föreslå åtgärder
 • med viss grad av självständighet handlägga och bistå vid normal förlossning samt under handledning handlägga och bistå vid komplicerat barnafödande
 • identifiera och bedöma kvinnans och partnerns behov i samband med graviditet och förlossning och ge stöd
 • identifiera och bedöma avvikande tillstånd hos foster och nyfödda barn samt föreslå och vidta åtgärder
 • med viss grad av självständighet dokumentera i förlossning och eftervårdsjournal
 • identifiera situationer då annan expertis skall tillkallas.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • ha beredskap att möta kvinnor och familjer från olika kulturer
 • analysera och värdera hur ett etiskt förhållningssätt, med beaktande av mänskliga rättigheter, praktiseras vid komplext barnafödande
 • värdera forskningsrön inom området
 • identifiera behov av kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin professionella kompetens.

Kursinnehåll

I kursen ingår

 • sjukdomstillstånd som påverkar graviditet och förlossning
 • medicinska komplikationer och dess patofysiologi
 • avvikelser i graviditetens förlopp
 • akuta tillstånd under förlossningens förlopp
 • prematur och postmatur förlossning
 • flerbörd
 • sätesförlossning
 • operationslära; ingrepp som avslutar förlossningen
 • fosterövervakning med manuell, elektronisk och biokemisk metod
 • omhändertagande av sjuka barn och neonatal hjärt-lung-räddning
 • psykisk ohälsa i samband med barnafödande som förlossningsrädsla, depression
 • teorier, modeller och begrepp tillämpliga vid komplicerat barnafödande.
 • lagar och författningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

 

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarier, studieuppgifter, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning.

Examination

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, studieuppgifter, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen examineras med en individuell skriftlig salsexamination. Inga begränsningar föreligger i antal gånger som studenten får skriva den skriftliga examinationen om inte godkänt resultat uppnåtts.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

 

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för barnmorske- och specialistprogrammen samt masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

 

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
VFU2 VFU U, G 4 hp
STU1 Studieuppgift: Komplexa situationer U, G 2 hp
EXAM Examination U, G 5.5 hp
BAS2 Basgrupp U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se