Medicinsk fysiologi, 6.0 hp (8BKG15)

Medical Physiology, 6.0 credits

Huvudområde

Medicinsk biologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Thorsell

Kursansvarig

Annika Thorsell

Studierektor eller motsvarande

Jonas Wetterö
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) 1 (HT 2020) v202045-202051 Engelska Linköping o
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) 1 (HT 2020) v202045-202051 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 
2/B)
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Redogöra för människokroppens centrala vävnader och organsystem och deras funktion samt samspelet dem emellan
  • Redogöra för uppbyggnad, fysiologi och reglering av kroppens större organsystem såsom cirkulationssystemet, njuren, respirationssystemet, magtarmkanalen samt rörelseapparaten
  • Redogöra för de viktigaste näringsämnena och hur de tas upp samt nyttjas i kroppen

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Identifiera vävnader och celltyper i histologiska preparat
  • Tillämpa laboratoriemetodik avseende fysiologiska och biokemiska molekylärbiologiska mätmetoder
  • Självständigt insamla, avgränsa och kritiskt bearbeta vetenskapligt material ur ett vetenskapligt, etiskt och samhälleligt perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Kritiskt granska och värdera kunskap inom medicinsk fysiologi ur ett vetenskapligt, samhälleligt och etiskt perspektiv
  • Värdera omgivningsfaktorers inverkan på cell- och vävnadshomeostas

Kursinnehåll

I kursen studeras grundläggande humanfysiologi ur ett medicinskt perspektiv.
Människokroppens organisation och funktion introduceras med fokus på organsystem och vävnader. 
Begreppet homeostas används för att beskriva kroppens normalfunktion och hur avvikelser kan ge upphov till sjukdom. Under kursen studeras grundläggande biomedicinsk metodik med fokus på att illustrera fysiologiska processer. Under kursen presenteras histologiska preparat representativa för de olika organsystemen. Kursen förbereder för djupare studier inom systemfysiologi och neurobiologi.

Kursen omfattar ämnesområdena fysiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, anatomi, histologi som integreras med biomedicinsk laboratorieteknik, biomedicinsk etik och vetenskapligt förhållningssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.
Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap 
och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och professionella kompetens.

Arbetsformer i denna kurs är laborationer, föreläsningar och seminarier.

Examination

Formerna för examination är individuell skriftlig salstentamen och individuell praktisk examination. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar seminarier, rapporter och inlämningsuppgifter.

Resurskrävande examinationer, i denna kursplan individuell praktisk examination, är begränsade till fem gånger. Övriga examinationsformer får genomföras ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara detsamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för kandidatprogrammet Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
15CE Obligatoriska moment U, G 1.5 hp
15PE Praktisk examination U, 3, 4, 5 1 hp
15WE Skriftlig examination U, 3, 4, 5 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se