Projektkurs: Bioentreprenörskap, 6.0 hp (8BKG25)

Project Course: Bioentrepreneurship, 6.0 credits

Huvudområde

Medicinsk biologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Fahlgren

Kursansvarig

Max Larsson

Studierektor eller motsvarande

Anna Fahlgren
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) 2 (VT 2020) v202004-202022 Engelska Linköping o
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) 2 (VT 2020) v202004-202022 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 2/B)
Undantag ges för svenska

Genomgången Projektkurs: Produktutveckling inom biomedicin, 6 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva kvalitetssäkringssystem för biomedicinska metoder inom sjukvård, näringsliv och forskning
  • Redogöra för grundläggande juridiska och regulatoriska frågeställningar kopplade till kommersialisering och kvalitetssäkring av biomedicinsk vetenskap

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Formulera en kommersiellt gångbar kravspecifikation för projektet utgående från ett projektdirektiv och därigenom bedöma projektets genomförbarhet med avseende på biomedicinska lösningar och tillgängliga resurser 
  • Visa förmåga att självständigt driva projektarbeten med stöd av en projektmodell
  • Upprätta en affärsplan för att nyttogöra innovativa idéer inom biomedicin på affärsmässiga 
  • grunder
  • Kommunicera färdig produkt muntligt och skriftligt för personer vilka ej kan förutsättas vara specialister inom de tekniker som använts
  • Identifiera och hantera osäkerheter i projekt och kommersiella processer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Kritiskt bearbeta kommersialiserbara idéer inom biomedicin utifrån ett samhälleligt och etiskt perspektiv

Kursinnehåll

Detta är en grundläggande kurs som behandlar teori och praktiskt arbete kring att kommersialisera 
en biomedicinsk idé och driva den till produkt. Det innefattar så att förstå juridiska och 
regulatoriska frågeställningar kring kommersialisering, kvalitetssäkring av biomedicinsk vetenskap 
som att omsätta detta i en affärsplan. Vidare tränas studenterna i muntlig och skriftlig 
presentationsteknik och kommunikation. Kursen syftar till att förstå kommersialiseringsprocessen 
vid utveckling av en biomedicinsk produkt eller tjänst, och se denna ur ett etiskt och samhälleligt 
perspektiv.

Kursen omfattar ämnesområdena bioentreprenörskap, projektledning, biomedicinsk förbättringskunskap, 
evidensbaserad hälso- och sjukvård, biomedicinsk kommunikation, biomedicinsk tillämpning och 
nyttogörande.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.
Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap 
och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i 
Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade 
biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till 
medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och 
praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och 
professionella kompetens.
Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier och arbete i projektgrupper.

Examination

Formerna för examination är en skriftlig projektrapport och en muntlig presentation som genomförs 
gruppvis men bedöms individuellt. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för 
godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar projektarbete, seminarier, rapporter och 
inlämningsuppgifter.

Ovan nämnda examinationsform är resurskrävande och är begränsad till fem gånger.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att 
omfattningen skall vara detsamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran 
rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för kandidatprogrammet Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering 
som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med 
kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring. 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna 
kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
25CE Obligatoriska moment U, G 1.5 hp
25PR Projektrapport och inlämningsuppgifter U, G 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.