Systembiologi, 6.0 hp (8BKG45)

Systems Biology, 6.0 credits

Huvudområde

Medicinsk biologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mika Gustafsson

Kursansvarig

Mika Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Anna Fahlgren
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) 4 (VT 2020) v202004-202011 Engelska Linköping o
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) 4 (VT 2020) v202004-202011 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 2/B)
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- Beskriva principerna för ett systembiologiskt synsätt inom biomedicinsk forskning och vilka medicinska problem som ämnesområdet syftar till att lösa

- Beskriva biologiska och medicinska frågeställningar inom systembiologi

- Förstå begränsningar och möjligheter med en småskalig respektive storskalig systembiologisk ansats

- Förstå systembiologiska begrepp som nätverk, hubbar, moduler nätverksmotiv och känslighetsanalys.

- Redogöra för metoder inom systembiologi.          

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- Tillämpa adekvat systembiologisk analysmetod på biomedicinsk frågeställning

- Använda och analysera resultat med moderna systembiologiska metoder

- Tillämpa kunskap om gen- och protein-uttryck för att förklara varför olika biologiska signalvägar kan uppstå som en effekt av variationer i dessa. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- Visa ett kritiskt förhållningssätt när det gäller att söka information och bearbeta vetenskapliga artiklar inom området systembiologi

Kursinnehåll

Under kursen studeras grundläggande systembiologi och dess tillämpning på biomedicinsk forskning och medicinska problemställningar. Kursen introducerar grundläggande begrepp och matematik bakom modern systembiologi. Denna kunskap tillämpas för att undersöka skillnaderna mellan småskaliga och storskaliga modeller, med exempel från biomedicinsk forskning. Dessutom introduceras webbaserade analysverktyg för systembiologi samt systembiologiska analyser med hjälp av programmeringsspråket, R. Dessa analyser kopplas till fallstudier inom systemmedicin och systemfarmakologi. 

Kursen omfattar ämnesområdet systembiologi kopplad till patologi och farmakologi

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och professionella kompetens.

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Formerna för examination är individuell skriftlig salstentamen och individuell praktisk examination. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar laborationer, seminarier, rapporter och inlämningsuppgifter.

Resurskrävande examinationer, i denna kursplan individuell praktisk examination, är begränsade till fem gånger. Övriga examinationsformer får genomföras ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
45CE Obligatoriska moment U, G 1.5 hp
45PE Praktisk examination U, G 1 hp
45WE Skriftlig examination U, 3, 4, 5 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.