Medicinsk systemfysiologi, 6.0 hp (8BKG46)

Medical Systems Physiology, 6.0 credits

Huvudområde

Medicinsk biologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Thorsell

Kursansvarig

Annika Thorsell

Studierektor eller motsvarande

Anna Fahlgren
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) 4 (VT 2020) v202014-202022 Engelska Linköping o
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) 4 (VT 2020) v202014-202022 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 2/B)
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- Uppvisa fördjupad förståelse för uppbyggnad, fysiologi och reglering av kroppens större organsystem såsom cirkulationssystemet, njuren, respirationssystemet, magtarmkanalen samt rörelseapparaten

- Förklara samspelet mellan organsystem för att kontrollera kroppens basala funktioner

- Förklara hur kroppens balans upprätthålls och regleras med avseende på homeostas

- Uppvisa fördjupad förståelse för olika celltypers fysiologi och specialisering inom olika vävnadstyper, samt redogöra för hur cell- sammansättning påverkar organs funktion

- Redogöra för grundläggande mekanismer för vävnads- och organreparation i samband med skada eller sjukdom

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- Tillämpa avancerad laboratoriemetodik avseende fysiologiska och biokemiska molekylärbiologiska mätmetoder

- Identifiera, använda och tolka metodik och resultat för bestämning av fysiologisk funktion

- Självständigt insamla, avgränsa och kritiskt bearbeta vetenskapligt material ur ett vetenskapligt, etiskt och samhälleligt perspektiv

- Presentera vetenskaplig information skriftligt och muntligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- Kritiskt granska och värdera kunskap inom medicinsk fysiologi ur ett vetenskapligt, samhälleligt och etiskt perspektiv

- Kritiskt läsa, bedöma och ge kritik på vetenskaplig litteratur och biomedicinska arbeten

- Bedöma hur omgivningsfaktorer påverkar kroppens organsystem

Kursinnehåll

I kursen studeras human systemfysiologi ur ett medicinskt perspektiv. Kunskap kring människokroppens organisation och funktion fördjupas från kursen medicinsk fysiologi med bibehållet fokus på organsystem och deras samverkan. Begreppet homeostas används för att beskriva kroppens normalfunktion och hur avvikelser kan ge upphov till sjukdom. Under kursen studeras grundläggande biomedicinsk metodik med fokus på att illustrera fysiologiska processer. Kursen ger ökad kunskap inom human fysiologi och systemfysiologi, samt förbereder för vidare studier inom neurobiologi.

Kursen omfattar ämnesområdena fysiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, anatomi, histologi som integreras med biomedicinsk laboratorieteknik, biomedicinsk etik och vetenskapligt förhållningssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och professionella kompetens.

Arbetsformer i denna kurs är laborationer, föreläsningar, seminarier och basgrupper.

Examination

Formerna för examination är individuell skriftlig salstentamen och individuell skriftlig rapport. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar seminarier, basgruppsarbete, rapporter och inlämningsuppgifter.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara detsamma som vid ordinarie examination. 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för kandidatprogrammet Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring. 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
46CE Obligatoriska moment U, G 1 hp
46WR Skriftlig rapport U, 3, 4, 5 1 hp
46WE Skriftlig examination U, 3, 4, 5 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.