Inkontinens och inkontinensvård, 7,5 hp (8FA002)

Incontinence and Care of Incontinence, 7,5 credits

Kursbeskrivning

Ett stort antal personer, ung som gammal, drabbas av urin- och avföringsinkontinens, vilket påverkar den enskilde och samhället negativt både medicinskt, socialt och ekonomiskt. Kursens mål är att ge kunskap om preventivt arbete, utredning och behandling av urin- och avföringsinkontinens. Kursen leder också till ökad kompetens och kännedom om praktiska verktyg för stöd i egenvården alternativt förbättrar omvårdnaden. Kursdeltagaren tränas i att med tillämpning av tillhörande författningar självständigt behandla och förskriva ändamålsenliga förbrukningsartiklar ur individ- och samhällsekonomisk aspekt. 

Huvudområde

Medicin Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Helén Marklund

Kursansvarig

Elzana Odzakovic

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Deltid 25%, Dagtid) VT 2018 v201806-201821 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicin,Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Examen inom medicin/vård minst 120 hp (motsvarande). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.

Lärandemål

INLEDNING
Kursen fokuserar studentens handlingsberedskap för att kunna bedöma, planera genomföra och utvärdera åtgärder i vården av personer med inkontinens. Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor och sjukgymnaster och andra yrkeskategorier som i sin yrkesutövning möter personer med inkontinensproblem.

LÄRANDEMÅL
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:

Kunskap och förståelse
•förklara och reflektera kring prevalens, epidemiologi och etiologi för urin - och faecesinkontinens
•redogöra, analysera och förklara betydelsen av prevention, utredning, behandling och utvärdering vid olika typer av inkontinens

Färdighet och förmåga
•planera, genomföra och utvärdera utredning och behandling vid inkontinensproblematik
•tillämpa teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i mötet med barn, vuxna och äldre med inkontinens
•med tillämpning av relevanta lagar och författningar kunna förskriva förbrukningsartiklar med hänsyn tagen till individen och samhällsekonomiska aspekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•bedöma och reflektera kring olika inkontinensformers medicinska, psykologiska och sociala inverkan på den totala livssituationen stödja patientens egenvård och delaktighet i utredning, behandling och utvärdering
•reflektera över det egna lärandet och tillämpa ett professionellt
förhållningssätt
•värdera betydelsen av ålder, kön och etnicitet i vården av personer med inkontinens.

Kursinnehåll

Inom ramen för sjuksköterskans/sjukgymnastens kompetensområde innehåller kursen fördjupning i
•urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi
•prevention, utredning, behandling och utvärdering liksom psykologiska upplevelser och konsekvenser av inkontinens
•aktuella lagar och författningar inom området
•bedömning av behov och förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar vid inkontinens

Undervisnings- och arbetsformer

Vid Medicinska fakulteten bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för inkontinensområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I denna kurs förekommer följande undervisningsformer, arbetet i basgrupp, färdighetsträning, föreläsningar och seminarier.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, färdighetsträning och seminarier.

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande och prestationer i grupp, i basgruppsarbete, färdighetsträning och seminarier. Examination sker även i form av ett fördjupningsarbete enskilt eller i mindre grupp, som rapporteras skriftligt. Rapporten framläggs vid ett respondent och opponentseminarium.
 

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.
 

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.
 

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Betygsskala

U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs av kursansvarig senast två månader före kursstart.

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion. Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Ämnesområde

Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Utbildningsområde

Vårdområdet

Institution

Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier
Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Det finns inga filer att visa.