Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 7.5 hp (8FA102)

Occupational Therapy in Vocational Rehabilitation, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring arbetslivsinriktad rehabilitering.  Kursen innehåller fördjupade studier av arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering där både professions- och klientperspektiv beaktas. Metoder för utredning, intervention och utvärdering och deras evidens behandlas. Samhälliga kontextens påverkan på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsterapeutens yrkesutövning ingår också i kursinnehållet. 

Det kan förekomma fysiska träffar under kursperioden.

Huvudområde

Arbetsterapi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mathilda Björk

Kursansvarig

Elin Ekbladh

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202145-202202 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180hp i huvudområdet arbetsterapi inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15hp
    eller
    Arbetsterapeutexamen om minst 180hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15hp
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

INLEDNING

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att utveckla handlingsberedskapen i yrkesutövandet samt för att inom området kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

Analysera och värdera metoder för arbetsterapeutisk utredning, intervention och utvärdering inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Värdera betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutisk yrkesutövning inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Analysera och värdera samhällsförändringars påverkan på arbetslivsinriktad rehabilitering på individ,- grupp- och samhällsnivå
Analysera hur ett mångfaldsperspektiv påverkar arbetsterapeutiska yrkesutövningen inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Argumentera för hälsofrämjande intervention i arbetsterapeutisk yrkesutövning inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fördjupade studier av arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering där både professions- och klientperspektiv beaktas. Kursen har ett biopsykosocialt perspektiv där metoder för utredning, intervention och utvärdering och deras evidens behandlas. Den samhälleliga kontextens påverkan på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsterapeutens yrkesutövning ingår också i kursinnehållet.

Undervisnings- och arbetsformer

Vid Medicinska fakulteten bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

Examination

Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på kursens obligatoriska moment.
Dessa är: seminarier och skriftlig dokumentation av enskild uppgift.

Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen ska anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination ska gå till.

 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion. Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av institutionen för samhälls- och välfärdsanalys. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.
OBL1 Obligatoriska moment U, G 3 hp
EXAM Examination U, G 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se