Handledar- och lärarutbildning i familjeterapi med systemteoretisk inriktning, 45 hp (8FA244)

Psychotherapy Supervision and Teacher Education in Family Therapy with System Theoretical Orientation, 45 credits

Kursbeskrivning

Kursen avser att ge en avancerad breddning och kompetens i klinisk handledning där den studerande efter avslutad utbildning självständigt ska kunna fungera som psykoterapihandledare och lärare.

Vid antagning till kursen görs bedömning av särskilda förkunskaper och rangordning för urval av Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. 
Dessa tre grupper kommer sökande att placeras och antas utifrån: 

  1. I första hand sökande med systemteoretisk familjeterapi/ familjeterapi inriktning på psykoterapeutprogrammet och 50% pågående psykoterapeutiskt arbete med inriktning mot systemteoretisk familjeterapi/familjeterapi.
  2. I andra hand sökande med vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete med mindre än 50% med inriktning mot systemteoretisk familjeterapi/familjeterapi.
  3. I mån av plats, övriga behöriga sökande utan pågående psykoterapeutisk verksamhet eller systemteoretisk familjeterapi inriktning på psykoterapeutprogrammet.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Laura Korhonen

Kursansvarig

Madeleine Cocozza

Studierektor eller motsvarande

Laura Korhonen

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202135-202302 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Psykoterapeututbildning steg 2 och Socialstyrelsens legitimation
  • 2 års psykoterapeutisk yrkeserfarenhet omfattande minst 25% efter erhållen legitimation vilket ska styrkas med intyg från arbetsgivaren
  • Tillgång till handledningsuppdrag styrkt av arbetsgivare
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
- beskriva tillgångar, begränsningar samt betydelse av personlig stil som grund för professionellt handledande arbete och undervisning inom medicinsk verksamhet, 
- använda sin kunskap om klinisk handledning, 
- förklara gruppdynamikens inverkan i handledningsprocesser, 
- förklara betydelsen av gestaltning av familjer vad avser familjerekonstruktion, familjeskulptering och rollspel, 
- förstå betydelsen av ett pedagogiskt förhållningssätt. 
 
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
- genomföra psykoterapihandledaning inom såväl medicinska verksamheter som i utbildningssammanhang, 
- genomföra teoretiskt och empiriskt grundade bedömningar rörande psykoterapistuderande och psykoterapiutövare, 
- genomföra kliniska handledningsinsatser inom systemteoretisk skolinriktning, 
- använda gestaltning av familjer inom såväl handledning som familjerekonstruktion, 
- ha pedagogisk förmåga att handleda och undervisa psykoterapeutiska handledningsfältet,
- använda gestaltning av familjer inom såväl handledning som familjerekonstruktion.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna: 
- analysera etiska principer och gällande lagstiftning och förordningar som reglerar psykoterapeuters och handledares insatser inom det medicinska arbetsområdet, 
​- värdera kliniska omständigheter som bedömning, ansvar, kontrakt, behandlingsansvar och sekretess.

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur kunskaper om handledningsteori, gruppdynamisk teori, psykoterapiforskning och handledningsforskning ska beaktas vid medicinsk konsultation och medicinsk behandling. Vidare behandlas den egna professionella utvecklingen som psykoterapihandledare samt för området viktiga etik- och sekretessfrågor. 

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.Arbetsformerna i denna kurs är seminarier, studieuppgifter, föreläsningar och färdighetsträning utifrån videoinspelade handledningssituationer. 

Examination

Kursen examineras skriftligt genom salstentamen och hemtentamen samt muntligt vid seminarium. 

 

För att få godkänt på kursen krävs godkända obligatoriska moment. Obligatoriska moment på denna kurs är handledning och seminarier. Det obligatoriska momentet handledning innefattar uppvisande av handledning inom medicinsk verksamhet. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid Institutionen för kliniska och biomedicinska vetenskaper, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av institutionen för medicin och hälsa. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.
FAMR Familjerekonstruktion U, G 4 hp
SEM1 Seminarium 1 U, G 4 hp
TEN3 Tentamen 3 U, G 4 hp
SEM2 Seminarium 2 U, G 4 hp
TEN2 Tentamen 2 U, G 4 hp
TEN1 Tentamen 1 U, G 4 hp
HNL1 Handledning 1 U, G 7 hp
HNL2 Handledning 2 U, G 7 hp
HNL3 Handledning 3 U, G 7 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se