Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat: 7,5 hp, 7.5 hp (8FA263)

Advanced course in Magnetic Resonance Imaging (MRI) focusing at heart examinations, 7.5 credits, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen är fördjupning inom MRT i ämnet radiografi. Kursen ger fördjupad kunskap i fysik och metodik samt teori och praktik inom kardiovaskulär MRT, EKG- och andningstriggning, kontrastmedelskinetikens betydelse, farmakologisk och fysiologisk stressbelastning av hjärtat, avbildning och kvantifiering av flöden, perfusion, efterbearbetningar av MR-hjärtbildtagning samt omvårdnad och säkerhetsaspekter. Kursen ges på halvfart VT 2020, anpassad för distansstudier. Obligatorisk närvaro i undervisningsorten Linköping är introduktionsdagen samt en dag för presentation av fördjupningsarbeten. Förutsättning för deltagande är möjlighet att auskultera vid klinisk MR-verksamhet med hjärtdiagnostik.

Huvudområde

Radiografi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Maria Engström

Kursansvarig

Maria Engström

Studierektor eller motsvarande

Maria Engström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202013 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Radiografi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen är till stora delar nätbaserad. En förutsättning för deltagande är att de
studerande har möjlighet att praktisera vid en klinisk MR-verksamhet med
inriktning mot hjärtdiagnostik.

Förkunskapskrav

180 hp godkända varav 90 hp i ett huvudområde med relevans för medicinsk bildvetenskap
eller
Yrkesexamen som sjuksköterska, röntgensjuksköterska, laboratorieassistent, BMA eller sjukgymnast/fysioterapeut samt minst 5 års yrkeserfarenhet med relevans för medicinsk bildvetenskap.
Godkänd kurs i fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, 7,5 hp på avancerad nivå eller motsvarande
eller
Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom magnetresonansdiagnostik, MR-diagnostik
Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- Redogöra för teknik och metodik inom morfologisk och funktionell
avbildning av hjärtat
- Redogöra för olika MR-tekniker för avbildning av hjärta och blodflöden
samt teknikernas diagnostiska värde
- Beskriva hur flöde kan avbildas och kvantifieras
- Redogöra för säkerhetsaspekter vid hjärtundersökningar

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Optimera inställningar i olika pulssekvenser för avbildning av hjärtat
- Tolka och analysera kvantitativa och kvalitativa MR data från olika tekniker
inom hjärtdiagnostik.
- Göra jämförelser med hjärtavbildning med ultraljud eller datortomografi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Förstå och värdera val av MR-avbildningsteknik vid olika patologiska
tillstånd i hjärtat
- Värdera val av MR teknik i förhållande till andra avbildningstekniker
- Förhålla sig etiskt och professionellt gentemot patienterna i samband med
undersökningarna

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori och metodik inom:
- Olika tekniker inom kardiovaskulär magnetresonanstomografi
- EKG- och andningstriggning av MR-sekvenser
- Kontrastmedelskinetikens betydelse vid MR-hjärtavbildning
- Farmakologisk och fysiologisk stressbelastningar av hjärtat
- Avbildning och kvantifiering av flöden med MR teknik
- Hjärtmuskelperfusion med MR-teknik
- Efterbearbetningar av MR-hjärtbildtagning
- Omvårdnad och säkerhetsaspekter vid MR undersökningar

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade
lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande
genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.
Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande,
att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd
kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna
situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och
för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.
Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska
moment som varvas under hela utbildningen.
Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgruppsmöten, fältstudier och
seminarier.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig hemtentamen samt med individuell
skriftlig rapport från fältstudier på MR-avdelning med efterföljande muntlig
presentation.


Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för att få godkänt på
kursen. Obligatoriska moment är: aktivt deltagande i fältstudier, basgruppsaktiviteter
och aktivt deltagande i seminarier.


Samtliga examinationsformer får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de
studenter som inte uppnått godkänt resultat.


Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället,
härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen
har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om
inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen
vid institutionen för medicin och hälsa. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys
av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag
återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till
nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell
utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck,
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt
examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de
två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första
examinationstillfället.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Skriftlig hemtentamen U, G 3 hp
FÄLT Fältstudier U, G 3 hp
BASG Basgruppsarbete U, G 1 hp
SEMI Seminarier U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se