Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7.5 hp (8FA284)

Health, Quality of Life and Functional Ability as Outcome Measures, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen syftar till fördjupad kunskap om utvärderingar inom hälso- och sjukvården vid interventioner/behandlingar med olika former av studiedesign. Centrala inslag i kursen är hur man kan mäta begrepp som hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga. Kursen belyser svagheter och styrkor i mätningar och utvärderingar.

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Barbro Krevers

Kursansvarig

Ingrid Rystedt

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2021 v202114-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

I kursen samläser studenter från fristående kurs och studenter från Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. 
 

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
    eller
    Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

- analysera begrepp och faktorer av betydelse för mätning av hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga

- beskriva hälsoekonomiska utvärderingar och dess syfte vid beslutsfattande och prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
 
Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- utarbeta enkäter för datainsamling och utfallsmätning inom hälso- och sjukvård

- använda modeller för klassifikation av hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga vid utfallsmätning

- föreslå relevant studiedesign, mätmetod och utfallsmått avseende hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga vid utfallsmätning 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- värdera resultat från utfallsmätning avseende generaliserbarhet, etik och nytta i relation till användning i hälso- och sjukvård och samhälle

Kursinnehåll

Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga används allt oftare som utfallsmått inom både forskning och rutinsjukvård. Kursen har därför fokus på: 

- begrepp och teoretiska modeller avseende hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga

- studiedesign vid mätning av utfall

- mätteori och mätmetod

- olika typer av utfallsmått och data avseende hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som används inom hälso- och sjukvård

- konstruktion av enkäter

- hälsoekonomi 

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.  
 
Kursen präglas av interprofessionellt lärande. Det innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. 
 
Undervisningsformerna i denna kurs är basgruppsarbete, föreläsningar,  studieuppgifter, portfolio och seminarium.  
 

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig inlämningsuppgift.  

Basgruppsarbete och seminarium utgör obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i dessa är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. 
 
Individuell skriftlig inlämningsuppgift får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.   
 
Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.  
 
Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. 
 
Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. 
 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid institutionen för medicin och hälsa. Obligatorisk kurslitteratur finns ej. 

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring. 
 
Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen. 
 
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. 

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OBL1 Obligatoriska moment U, G 3.5 hp
SLP1 Slutprov U, G 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se