Implementering inom Logopedi, 7.5 hp (8FA289)

Implementation in Speech and Language Pathology, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen syftar till fördjupad förståelse för implementering. Centralt i kursen är teorier, modeller och empirisk kunskap kring att införa metoder och interventioner i såväl förebyggande som behandlande syfte inom logopedisk verksamhet. Studenten skall efter avslutad kurs kunna planera och utvärdera implementeringsprocesser inom logopedi utifrån relevanta teorier och modeller samt ha kunskap om evidensbaserat arbete inom logopedi. Kursen ger också generella kunskaper om implementering samt möjligheter till interprofessionellt lärande då delar av kursen ges i samarbete med Hälsouniversitetets gemensamma masterprogram i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, sjukgymnastik och omvårdnad.

Huvudområde

Logopedi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Christina Samuelsson

Kursansvarig

Christina Samuelsson

Studierektor eller motsvarande

Ann-Charlott Ericson

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202035-202045 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Logopedi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

I kursen samläser studenter från fristående kurs och studenter från Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.   

Förkunskapskrav

• Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i
huvudområdet logopedi eller annat relevant huvudområde
eller
Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i
huvudområdet logopedi eller annat relevant huvudområde
• Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på
grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- förklara begrepp, teorier och modeller inom implementeringsforskningen

- förklara implementeringsprocesser ur ett lärandeteoretiskt och interprofessionellt perspektiv 
 
Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- analysera implementeringsprocesser i logopedi utifrån olika förklaringsfaktorer samt teorier och modeller inom implementering

- planera och utveckla implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården utifrån ett professionellt såväl som ett interprofessionellt perspektiv  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- föreslå och värdera strategier för framgångsrik implementering av innovationer och evidensbaserad praktik, särskilt inom logopedi 

- värdera professionell och interprofessionell kompetens i relation till implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg  

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om implementering av innovationer av olika slag (t.ex. riktlinjer, medicinsk teknologi, evidensbaserade metoder, arbetssätt, interventioner) inom logopedi. Kursen behandlar: 
 
- forskningstraditioner och inriktningar inom implementeringsforskning

- teorier och modeller inom implementering inriktad mot hälso- och sjukvården 

- förklaringsfaktorer av betydelse för implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården  
 

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.  
 
Kursen präglas av interprofessionellt lärande. Det innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. 
 
Undervisningsformerna i denna kurs är basgruppsarbete, föreläsningar, seminarium och portfolio.  
 

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig inlämningsuppgift.  
 
Basgruppsarbete och seminarium utgör obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i dessa är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. 

Individuell skriftlig inlämningsuppgift får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.  
 
Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.  
 
Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. 
 
Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. 
 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring. 
 
Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen. 
 
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. 
 

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SLP1 Slutprov U, G 4 hp
OBL1 Obligatoriska moment U, G 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se