Barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp (8FG038)

Child and Adolescent Psychiatry, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete - t.ex. inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri. 
Utvecklingspsykologi, familjepsykologi, socialpsykologi, psykosomatik, psykosociala och biologiska faktorer av betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiatriska ohälsa.

Förkunskapskrav:
Minst två års erfarenhet inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård, barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande.

Huvudområde

Psykoterapi Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Laura Korhonen

Kursansvarig

Maria Zetterqvist

Studierektor eller motsvarande

Laura Korhonen

Kontaktinformation

Maria Zetterqvist

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 v202035-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Psykoterapi, Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Minst 24 månaders erfarenhet inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård, barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete - t ex inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- förstå och redogöra för barns- och ungdomars normala psykiska utveckling och avvikelser i denna
- beskriva barns, ungas och familjers psykiska hälsa
- beskriva barns och ungas vanliga psykiska störningar och psykopatologi

Kursinnehåll

Utvecklingspsykologi, familjepsykologi, socialpsykologi, psykosomatik, psykosociala och biologiska faktorer av betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiatriska ohälsa.

Undervisnings- och arbetsformer

Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier.

Examination

För godkännande av kursen som helhet krävs obligatorisk närvaro på föreläsningar och seminarier samt aktivt, obligatoriskt deltagande i basgruppsarbetet.
Examination sker genom muntliga redovisningar och skriftliga hemuppgifter.

Omfattning av omexamination För omexamination gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Antal examinationstillfällen Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d v s student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det.

​Anmälan till examination/tentamen Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av institutionen för klinisk och experimentell medicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. Kursen ges ej om det är för få antal sökande.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Lista över resurslitteratur fastställs senast två månader före kursstart av institutionen för klinisk och experimentell medicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.
PORT Portofolie U, G 7.5 hp
HEXA Hemskrivning U, G 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se