Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder, 19.5 hp (8SKG11)

The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing, 19.5 credits

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Uebel, Ann Catrine Eldh

Kursansvarig

Eva Uebel

Studierektor eller motsvarande

Helén Marklund
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 1 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 1 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Sjuksköterskeprogrammet

Särskild information

Detta är den första kursen i sjuksköterskeprogrammets termin 1.
I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till ort som kan medföra resekostnader för studenten. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen och särskild behörighet enligt Områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a) eller Områdesbehörighet 16 (Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B/Fysik A, Kemi A, Biologi A).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Redogöra för uppgifter och ansvar som ingår i sjuksköterskans profession,
 • beskriva centrala begrepp inom omvårdnad,
 • beskriva omvårdnadsprocessens olika faser,
 • beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag,
 • förklara grunderna för evidensbaserad verksamhet,
 • förklara kunskapssynen som problembaserat lärande (PBL) bygger på,
 • beskriva processer relevanta för sitt eget och basgruppens lärande.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Tillämpa omvårdnadsprocessens bedömningsfas,
 • identifiera kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur dessa påverkar grupprocessen samt vid olika omvårdnadssituationer,
 • redogöra för val av material och metoder i basala omvårdnadssituationer för att tillgodose säker och trygg vård,
 • beskriva och analysera lärprocessen för det egna och basgruppens lärande,
 • förklara problembearbetningsprocessen och visa förmåga att identifiera lärandebehov.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Motivera betydelsen av att i den kommande professionen ha en helhetssyn på människan och hennes hälsa,
 • reflektera över egna värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv,
 • beskriva konsekvenserna av etiska ställningstaganden baserat på etiska principer, lagar och evidens,
 • förstå betydelsen av självvärdering och återkoppling för personlig utveckling,
 • söka litteratur och demonstrera kritiskt förhållningssätt i valet av kunskapskällor.

Kursinnehåll

Kursen utgörs av omvårdnadsvetenskap 19,5 hp. I omvårdnadsvetenskap ingår professionens värdegrund som tillsammans med teoretisk kunskap och beprövad erfarenhet lägger grunden för sjuksköterskans omvårdnadshandlingar. I denna kurs ingår även ett interprofessionellt moment; ”Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten” (6 hp). Detta moment genomförs integrerat utifrån ett omvårdnadsperspektiv och tydliggör sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Kursen har följande huvudsakliga innehåll:

Sjuksköterskeprofessionen

 • sjuksköterskeprofessionens historia och utveckling
 • sjuksköterskeprofessionens ansvar och uppdrag
 • hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag och ansvar
 • professioner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten
 • introduktion till professionellt förhållningssätt inom omvårdnad
 • basal omvårdnad
 • omvårdnadsprocessen med fokus på bedömningsfasen

Omvårdnadens vetenskapliga grund

 • centrala begrepp, teorier och modeller inom omvårdnad
 • sjuksköterskans kärnkompetenser t.ex. personcentrerad vård
 • teorier om verbal- och icke-verbal kommunikation
 • hälsobegrepp, salutogent förhållningssätt
 • vetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt

Etik inom omvårdnad

 • sjuksköterskans etiska förhållningssätt
 • etik och prioriteringskunskap i vården
 • mångfaldsbegreppet utifrån diskrimineringsgrunderna

Säker vård

 • lagstiftningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • metoder för att genomföra säker vård vid basal omvårdnad inklusive basala hygienrutiner

Lärprocesser i hälso- och sjukvården

 • teoretiska modeller för lärprocesser
 • kunskapssyn inom evidensbaserad verksamhet
 • problembaserat- och interprofessionellt lärande och grupprocesser
 • informationssökning
 • analys av vetenskaplig publikation

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarium, färdighetsträning, föreläsningar och verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras med individuell hemexamination, studieuppgift och portfolio.
Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen.

Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/ eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgrupp, färdighetsträningar, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

 

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av sjuksköterskeprogrammets programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till utbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
BAO1 Basgrupp U, G 3.5 hp
FÄR1 Medicinsk tekniska färdigheter U, G 2.5 hp
HEO1 Individuell skriftlig hemexamination, omvårdnadsvetenskap U, G 6.5 hp
IPL1 Professionalitet i hälsa- och sjukvård U, G 6 hp
VFU1 Verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se