Människokroppens anatomi och fysiologi, 10.5 hp (8SKG12)

The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10.5 credits

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Micha Milovanovic

Kursansvarig

Eva Uebel

Studierektor eller motsvarande

Helén Marklund
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 1 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 1 (VT 2020) v202004-202023 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Sjuksköterskeprogrammet

Särskild information

Kursen utgör den andra kursen i sjuksköterskeprogrammets termin 1. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska studenten ha påbörjat kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder 19,5 hp (termin 1).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva människokroppens anatomi, 
 • förklara människokroppens fysiologi och fysiologiska mekanismer,
 • förklara humancellers och mikrobers normala uppbyggnad och funktion,
 • förklara näringsämnens betydelse för kroppens funktion.       

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Använda medicinsk terminologi inom anatomi och fysiologi,
 • tillämpa näringsrekommendationer för att främja hälsa och en hälsosam livsstil,
 • förklara betydelsen av och tillämpa basala hygienrutiner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera över egna och andras insatser i samband med olika lärsituationer,
 • använda kunskap utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Kursinnehåll

I kursen ingår följande ämnesområden: Medicinsk vetenskap 9 hp och omvårdnadsvetenskap 1,5 hp.

Människokroppens anatomi och fysiologi avseende

 • cellen
 • respirationsorganen
 • cirkulationsorganen
 • muskuloskeletala systemet
 • mag-tarmkanalen
 • autonoma nervsystemet
 • huden
 • njurarna och urinvägarna
 • levern
 • bukspottkörteln

Mikrobiologi och hygien

 • kroppens normalflora
 • mikrober och smittspridning

Grundläggande näringslära

 • kunskaper kring näringsbehov
 • näringsrekommendationer

Medicinsk terminologi

Vetenskapligt förhållningssätt

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarium, färdighetsträning och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig salsexamination samt skriftlig och muntlig studieuppgift i grupp med individuell bedömning. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen.

Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgrupp och seminarium.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av sjuksköterskeprogrammets programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till utbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
BAM1 Basgrupp U, G 1.5 hp
ME12 Individuell skriftlig examination, medicinsk vetenskap U, G 6.5 hp
NAR1 Energi- och näringsvärdesrapport U, G 1.5 hp
SMI1 Smitta och smittspridning, seminarium U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se