Hälsofrämjande omvårdnad, 30.0 hp (8SKG22)

Health Promoting Nursing, 30.0 credits

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Micha Milovanovic, Ghassan Mourad, Carina Wennerholm

Kursansvarig

Towe Hedbom

Studierektor eller motsvarande

Helén Marklund
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 2 (HT 2019) v201935-202002 Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 2 (HT 2019) v201935-202002 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Sjuksköterskeprogrammet

Särskild information

Kursen är den tredje kursen i sjuksköterskeprogrammet och utgör termin 2. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till ort som kan medföra resekostnader för studenten.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg i basgruppsarbete i kurserna Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder 19,5 hp (termin 1) och Människokroppens anatomi och fysiologi 10,5 hp (termin 1).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Precisera omvårdnadsprocessens olika faser,
 • beskriva patientens egenvårdsförmåga och ge förslag på basala omvårdnadshandlingar,
 • beskriva människans utvecklingsfaser,
 • beskriva hur hållbar utveckling kan inverka på människans hälsa samt exemplifiera dess betydelse,
 • ange bestämningsfaktorer till hälsa nationellt såväl som globalt samt ge exempel på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder,
 • beskriva människokroppens anatomi och förklara fysiologin inom immunsystemet, nervsystemet och reproduktionssystemet,
 • redogöra för etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och behandling vid vanliga infektionstillstånd,
 • förklara läkemedelseffekter utifrån farmakodynamik och farmakokinetik,
 • redogöra för lagar, förordningar och författningar relevanta för läkemedelshantering,
 • beskriva likheter och skillnader mellan problembearbetnings-, omvårdnads- och forskningsprocessen.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Tillämpa omvårdnadsprocessens olika faser och dokumentera omvårdnadsåtgärder,
 • tillämpa omvårdnadshandlingar för att förebygga smitta och smittspridning,
 • tillämpa medicintekniska handlingar med hänsyn till relevanta lagar, förordningar och författningar så att patientens rätt till säker och trygg vård tillgodoses,
 • utföra korrekta läkemedelsberäkningar
 • söka, skriftligt och muntligt använda och förhålla sig till kunskap på ett kritiskt och undersökande sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera över egen kommunikativ, empatisk förmåga och eget professionellt förhållningssätt,
 • reflektera över processen för det egna och andra studenters lärande i basgruppen.

Kursinnehåll

I kursen ingår följande ämnesområden: Omvårdnadsvetenskap 20 hp och Medicinsk vetenskap 10 hp, vilka studeras integrerat.

Omvårdnadens vetenskapliga grund

 • omvårdnadsprocessen
 • teorier och modeller i omvårdnad (t.ex. av Travelbee och Orem)
 • omvårdnadsbegrepp (t.ex. transition)

Teorier och modeller inom beteendevetenskap

 • människans utveckling i relation till miljö, hälsa och omvårdnad
 • kommunikation och samtalsmetodik

Teorier och begrepp inom folkhälsovetenskap

 • människans grundläggande behov
 • hälsans bestämningsfaktorer såväl nationellt som globalt
 • hållbar utveckling;vision, begrepp, definitioner och tillstånd i världen
 • hälsofrämjande och preventivt arbete
 • förbättringskunskap

Sjuksköterskans ansvarsområden inom hälso- och sjukvård

 • lagar och författningar relaterade till
 • patientsäkerhet
 • medicintekniskt ansvar
 • journalföring

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt

Metoder för att genomföra säker vård vid medicintekniska handlingar

 • Människokroppens anatomi och fysiologi inom immunförsvaret
 • sårläkningsprocessen
 • nervsystemet
 • smärta
 • temperaturreglering
 • stress
 • reproduktionssystemet

Mikrobiologi och hygien

 • principer för förebyggande av smitta och smittspridning
 • egenvård vid vanliga infektionstillstånd i mag-tarmkanalen, övre luftvägarna och huden

Allmän farmakologi och läkemedelsberäkning

Vetenskaplig metod

 • metoder för informationssökning
 • metoder för datainsamling
 • vetenskaplig text

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.
 

I denna kurs bedrivs undervisningen i basgrupp, seminarier, färdighetsträning och föreläsningar samt verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras med individuella skriftliga salsexaminationer, muntliga examinationer i grupp med individuell bedömning och individuella kliniska examinationer.

Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/ eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgrupp, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.
Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Antal examinationstillfällen
Examinationerna får genomföras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång. Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av sjuksköterskeprogrammets programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till utbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
1KLS Kliniskt seminarie 1 U, G 3 hp
2BAS Basgrupp U, G 4.5 hp
2KFE Klinisk färdighetsexaminaton U, G 3 hp
2OBL Obligatoriskt moment U, G 3 hp
FAR2 Examinerande moment U, G 2 hp
ISS2 Individuell examination U, G 8 hp
LÄK2 Läkemedelsberäkning U, G 2 hp
VFU2 Verksamhetsförlagd utbildning 2 U, G 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se